ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ครม.โยกบิ๊กกระทรวงพาณิชย์ 4 ตำแหน่ง "ดนุชา สินธวานนท์"นั่งเลขากปร.

1.48K 0
ครม.โยกบิ๊กกระทรวงพาณิชย์ 4 ตำแหน่ง ดนุชา สินธวานนท์นั่งเลขากปร.

ครม.แต่งตั้งบิ๊กข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ 4 ตำแหน่ง "นันทวัลย์ ศกุนตนาค " นั่งอธิบดีกรมการค้าภายใน "ดนุชา สินธวานนท์" นั่งเลขากปร.

วันนี้(6ก.ย.59) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน  2. นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  4. นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไปนอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) เสนอแต่งตั้ง นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการกปร.  ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการกปร. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ขณะเดียวกัน ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เสนอแต่งตั้ง นางสาวจารุนันท์ สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สศช. ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend