ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

เปิดรายชื่อ สปช."รับ-ไม่รับ" ร่างรธน.

11.29K 1.52K
เปิดรายชื่อ สปช.รับ-ไม่รับ ร่างรธน.

สปช. ลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ไม่รับ 135 เสียง ,รับ 105 เสียง และ งดออกเสียง 7

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อสมาชิกสปช.ที่ลงมติร่างรัฐธรรมนูญ โดยสปช.เสียงข้างมากที่ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน135คน ประกอบด้วย นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด นายกาศพล แก้วประพาฬนายกิตติ โกสินสกุลนายก มล รอดคล้าย นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล นางกอบแก้ว จันทร์ดี นายกิตติภณ ทุ่งกลาง นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายเกษมสันต์ จิณณวาโส นายโกเมศ แดงทองดี นายโกวิทย์ ทรงคุณ นายโกวิท ศรีไพโรจน์ พล.ต.ต ขจร สัยวัตร์ พล.อ.อ. ขวัญชัย เอี่ยมรักษา พล.อ คณิต สุวรรณเนตร นายคณิศร ขุริรัง นายคุรุจิต นาครทรรพ พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ พล.อ. จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข พ.ต.ท. จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์ นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ นายเจน นำชัยศิริ นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ พล.อ.อ. เจษฎา วิจารณ์ นายจำลอง โพธิ์สุข นายเฉลิมชัย เฟื่องคอนนายเฉลิมพล ประทีปะวณิชนายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ

นายชัย ชิดชอบ นายชัยพร ทองประเสริฐ นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ นายชัยอนันต์ สมุทวณิช นายชาลี เอียดสกุล พล.ร.อ. ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายชิตชัย จิวะตุวินันท์ พล.อ. ชูศิลป์ คุณาไทย นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์ พล.ท. ฐิติวัจน์ กำลังเอก นายดิเรก ถึงฝั่ง นายดำรงค์ พิเดช นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์ พลโท เดชา ปุญญบาล นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล นางตรึงใจ บูรณสมภพ นางเตือนใจ สินธุวณิก นายถาวร เฉิดพันธุ์ นายทิวา การกระสังนายเทียนชัย ปิ่นวิเศษนาย ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายธวัช สุวุฒิกุล พล.อ. ธวัชชัย สมุทรสาคร นายธวัชชัย อุ่ยพานิช นายธำรง อัศวสุธีรกุล นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด นายนิคม มากรุ่งแจ้ง นายนิพนธ์ นาคสมภพ นายนิมิต สิทธิไตรย์ นายนิรันดร์ พันทรกิจ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง นายนำชัย กฤษณาสกุล นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์นายบุญเลิศ คชายุทธเดช นายประทวน สุทธิอำนวยเดช นางประภาศรี สุฉันทบุตร

นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ พล.อ. ประสูตร รัศมีแพทย์ นายประเสริฐ ชิตพงศ์นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ นายปรีชา บุตรศรีพล.ต.ต. ปรีชา สมุทระเปารยะ นายเปรื่อง จันดา นายพนา ทองมีอาคมนายพรชัย มุ่งเจริญพรนางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช พล.อ.พอพล มณีรินทร์ นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาตินายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา นายไพโรจน์ พรหมสาส์นนาวาอากาศเอก ไพศาล จันทรพิทักษ์นางภัทรียา สุมะโนพล.อ.ภู ดิศ ทัตติยโชติพล.อ.อ. มนัส รูปขจรนายมนู เลียวไพโรจน์นายมนูญ ศิริวรรณ พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติพล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา พล.อ. วรวิทย์ พรรณสมัยนายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา พล.อ. วัฒนา สรรพานิชนายวันชัย สอนสิรินายวัลลภ พริ้งพงษ์นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร นายวีระศักดิ์ ภูครองหินพล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

พล.ร.อ. ศุภกร บูรณดิลก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสมเกียรติ ชอบผล นายสมเดช นิลพันธุ์ นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ นายสยุมพร ลิ่มไทยนายสรณะ เทพเนาว์ พ.อ.สิรวิชญ์ นาคทอง นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ นายสุชาติ นวกวงษ์ นายสุพร สุวรรณโชติ พล.ร.อ. สุรินทร์ เริงอารมณ์ นายสุวัช สิงหพันธุ์ นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายอนันตชัย คุณานันทกุล พล.ร.อ. อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะนายอมร วาณิชวิวัฒน์ นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ นางอัญชลี ชวนิชย์พล.ต.ท. อาจิณ โชติวงศ์พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัยนายอุดม เฟื่องฟุ้งนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายเอกราช ช่างเหลา

ส่วนสมาชิกสปช.ที่ให้ความเห็นชอบ105คน ประกอบด้วย นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์นายกงกฤช หิรัญกิจนายกอบศักดิ์ ภูตระกูลนายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์นายเกริกไกร จีระแพทย์นายไกรราศ แก้วดีนายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรตินายขจัดภัย บุรุษพัฒน์นายเขมทัต สุคนธสิงห์นายเข็มชัย ชุติวงศ์นายคำนูณ สิทธิสมานนายจรัส สุทธิกุลบุตรนายจรัส สุวรรณมาลานายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยานายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

นางจุรี วิจิตรวาทการนายจุมพล รอดคำดีนายจุมพล สุขมั่นนางชัชนาถ เทพธรานนท์นายชาลี เจริญสุขนายชาลี ตั้งจีรวงษ์นายชาติชาย ณ เชียงใหม่นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์นายชูชัย ศุภวงศ์นายชูชาติ อินสว่างนายเชิดชัย วงศ์เสรีนายเชื้อ ฮั่นจินดานางฑิฆัมพร กองสอนนายณรงค์ พุทธิชีวินนายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกรนายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลานายดุสิต เครืองามนางถวิลวดี บุรีกุลนายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์นายทนงศักดิ์ ทวีทองนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณนายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์นายธวัชชัย ยงกิตติกุลนายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์พล.ท. นคร สุขประเสริฐ

นางนรีวรรณ จินตกานนท์นายนิพนธ์ คำพานายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์นางเบญจวรรณ สร่างนิทรนายประชา เตรัตน์นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัดนางประภาภัทร นิยมนายประมนต์ สุธีวงศ์นายประสาร มฤคพิทักษ์นายปราโมทย์ ไม้กลัดนายปรีชา เถาทองนายปิยะวัติ บุญ-หลงนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศนายพงศ์โพยม วาศภูตินางสาวพจนีย์ ธนวรานิชนางพรรณี จารุสมบัตินายพรายพล คุ้มทรัพย์นายพลเดช ปิ่นประทีปพล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีปนางพันธุ์ทิพย์ สายสุนทรนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยานายพิสิฐ ลี้อาธรรมนายไพบูลย์ นิติตะวันนายไพบูลย์ นลินทรางกูรนายมานิจ สุขสมจิตร นายมีชัย วีระไวทยะนางสาวรสนา โตสิตระกูลพล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช

นายวรรณชัย บุญบำรุงนายวสันต์ ภัยหลีกลี้นายวิทยา กุลสมบูรณ์นายวินัย ดะห์ลันนายวิบูลย์ คูหิรัญนายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์นายวิวัฒน์ ศัลยกำธรนายวุฒิสาร ตันไชยนายศานิตย์ นาคสุขศรีนายศักรินทร์ ภูมิรัตน์นายศิริ จิระพงษ์พันธ์นายศุภชัย ยาวะประภาษนายสมชัย ฤชุพันธ์นางสาวสมสุข บุญญะบัญชานายสังศิต พิริยะรังสรรค์นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์นางสาวสารี อ๋องสมหวังนายสิระ เจนจาคะนางสีลาภรณ์ บัวสายนางสุกัญญา สุดบรรทัดนายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้างนายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษมนางสาวสุภัทรา นาคะผิวนายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจนายหาญณรงค์ เยาวเลิศนายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวลนายอมรวิชช์ นาครทรรพนางสาวอรพินท์ สพโชคชัยนายอลงกรณ์ พลบุตรนางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพลนายอุดม ทุมโฆสิตนางอุบล หลิมสกุล และนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

ส่วน สมาชิกสปช.ที่งดออกเสียงจำนวน7คน ประกอบด้วย นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นางสาวทัศนา บุญทอง นายเทียนฉาย กีระนันทน์ พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ นายอำพล จินดาวัฒนะ และพล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend