ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

คงวาระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 ปี

5.31K 822

ตรวจสอบล่าสุดการประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งวันนี้จะมีการพิจารณาต่อเนื่องว่าด้วยศาลและกระบวนการยุติธรรม โดยลงเนื้อหาเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สุดท้ายให้คงวาระ 9 ปี เช่นเดิมไปติดตามรายละเอียดกับคุณกลกร เวียงดอนก่อ รายงานสดจากรัฐสภา

การประชุมของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานการประชุม ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องในภาค 3 นิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หมวด 1 ศาลและกระบวนการยุติธรรม ส่วนที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญ

โดยเริ่มจากการพิจารณาเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของประธานและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมาชิกมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางว่าควรคววาระดำรงตำแหน่ง 9 ปีตามเดิม หรือปรับลดลง ซึ่งบางสมาชิกบางส่วนเห็นว่าควรควรลดวาระการดำรงตำแหน่งจาก 9 ปี เหลือ 6 ปี เพราะมองว่าหากดำรงตำแหน่ง 9 ปีจะนานเกินไปอาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ ขณะที่ส่วนใหญ่มองว่าควรคงวาระดำรงตำแหน่ง 9 ปีเช่นเดิม เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง สุดท้ายจึงได้ข้อสรุปว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหน่ง 9 ปี นับตั้งแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ทั้งนี้หากพ้นจากตําแหน่งงตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ส่วนประธานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อลาออกแล้ว ยังสามารถดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้

ส่วนกรณีที่มีความขัดแย้งเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยมีการเพิ่มถ้อยคำให้ฝ่ายค้านสามารถเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองฝ่ายเสียงข้างน้อย ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีจุดเชื่อมกันระหว่างฝ่ายเสียงข้างน้อยกับเสียงข้างมาก ซึ่งประเด็นนี้มีรูปแบบมาจากเยอรมัน

ทั้งนี้ นายบวรศักดิ์ บอกว่า เหลืออีกประมาณ 14 มาตรา จะจบในหมวดของศาลและกระบวนการยุติธรรม ที่จะเหลือในเรื่องของศาลปกครอง ศาลยุติธรรม และศาลทหาร จากนั้นก็จะพิจารณาต่อในหมวด2 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend