"ทบ." มอบของขวัญปีใหม่ เติมความสุขให้ประชาชน

กองทัพบก จัดทำแผนงาน 16 โครงการ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ย้ำ บริการช่วยเหลือ ประชาชน เต็มที่

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงถึงเทศกาลปีใหม่ 2558 ของกองทัพบกที่ได้จัดทำแผนงานโครงการ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 16 แผนงานนั้น ได้มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการบรรเทาความเดือดร้อน ให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมระยะยาว

และที่สำคัญเพื่อเป็นการเติมความสุขให้กับประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยแผนงานทั้ง 16 เรื่องจะครอบคลุมใน 3 ลักษณะ คือ 1.การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.การช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาอาชีพ และ 3.การให้บริการด้านต่างๆ โดยรายละเอียดต่าง

ประกอบไปด้วย การสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ได้แก่ การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน การเพิ่มมาตรการของด่านตรวจ จุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดน เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฏหมายและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางผ่านเข้า-ออกตามด่านตรวจและพื้นที่ชายแดน

การก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) จำนวน 37 เส้นทาง ซึ่งหน่วยทหารช่างได้เริ่มปรับปรุงเส้นทางแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ขณะนี้มีความคืบหน้าร้อยละ 8 ,การจัดระเบียบรถสาธารณะ จักรยานยนต์รับจ้างและรถตู้ ในพื้นที่ กทม. เน้นสร้างความปลอดภัย ขจัดผู้มีอิทธิพล เป็นไปตามกฎหมาย และโครงการคืนคนดีสู่สังคม ในศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ที่ฝึกอบรม ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศกว่า 6,000 คนในปี 2558

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า การช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาอาชีพ ได้แก่ เปิดให้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร 227 แห่ง , โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการโดยกองทัพบก, การซ่อมแซมและก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ กำลังพลชั้นผู้น้อย กำลังพลที่ปลดพิการ,

การก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน กรณีโรงเรียนถูกลอบวางเพลิงใน อ.มายอ และ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี, การจัดชุดบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อคืนความร่มรื่น สวยงามสู่พุทธมณฑล กทม. และการจัดกิจกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดสะอาดศาสนสถาน แหล่งชุมชุนทั่วประเทศ 319 แห่ง ระหว่าง 22 - 26 ธันวาคม 2557, การให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่ จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ทั้งทางบกและทางน้ำ 243 จุด

ในช่วงวันหยุดเทศกาล ระหว่าง 27ธันวาคม 2557 ถึง 4 มกราคม 2558 บริเวณหน้าค่ายทหารและเส้นทางคมนาคมสำคัญ ,เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหาร 58 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าชมโดยไม่คิดค่าบริการ ระหว่าง 31 ธันวาคม 2557 ถึง 4 มกราคม 2557

การเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร ให้ประชาชนได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ในระหว่าง 31 ธันวาคม 2557 ถึง 4 มกราคม 2558 ,การจัดกิจกรรมแสดงดนตรีโดยหน่วยทหารทั่วประเทศ เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ และแผนงานสุดท้ายคือ การจัดทำโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานก๊าชชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ