ถือเป็นมิติใหม่ของงาน Virtual Festival ครั้งแรกกับ การจำลองบูธทั้ง 11 ชุมชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงราย พะเยา เเพร่และน่าน สู่การตลาดวิถีใหม่มาอยู่ในงาน "TRAMS Virtual Festival" ซึ่งเป็นงาน Virtual Event บนโลกออนไลน์ในรูปแบบเสมือนจริง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผลักดันวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงราย พะเยา เเพร่และน่านสู่การตลาดวิถีใหม่เข้าร่วมงาน TRAMSVirtual Festival มุุ่งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์บริการเชิงสุขภาพที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย Eventpass ผลักดัน11 ชุมชนจาก 4 จังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่านสู่การตลาดรูปแบบใหม่ "Virtual Event""TRAMS Virtual Festival" ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การตลาดวิถีใหม่ครั้งแรกของไทย ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของการทำการตลาดช่องทางออนไลน์ซึ่งมีการจำลองบูธทั้ง 11 ชุมชน มาอยู่ในงาน "TRAMS Virtual Festival" ซึ่งเป็นงานVirtual Event บนโลกออนไลน์ในรูปแบบเสมือนจริงถือเป็นมิติใหม่ของงาน Virtual Festival ครั้งแรก ที่รวบรวมทั้งคอนเสิร์ตช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และกิจกรรมอีกมากมายซึ่งจะจัดแสดงอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ตอบรับกับหลากไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันเมื่อวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด นั่งรถรางเที่ยวงาน TRAMSรูปแบบ Virtual Festival บนเกาะส่วนตัวห้อมล้อมด้วยวิวภูเขาและชายหาดบรรยากาศภายในงานจะประกอบไปด้วย Travel, Recreation, Art, Music และShopping
"TRAMS Virtual Festival" ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การตลาดวิถีใหม่โดยมุ่งหวังในด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ประจำปี 2564" ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันทางการตลาดโดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน11 ชุมชนซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและส่งเสริมด้านการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้กับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รู้จักขยายเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้น"TRAMS Virtual Festival" ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การตลาดวิถีใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอยู่ในโซนพื้นที่ของสถานี Lanna Sation (ล้านนา สเตชัน) ซึ่งชื่อโซนล้านนา เป็นสิ่งสะท้อนถึงความเป็นภาคเหนือได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ซึ่งแต่ละชุมชนมีจุดเด่นและความน่าสนใจหลากหลายด้าน 


1.จังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วย 5 ชุมชน ได้แก่
1) ท่องเที่ยวชุมชนสุขภาพอ่าข่า บ้านห้วยส้าน เป็นหมู่บ้านที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ปลูกชา สมุนไพร โดยมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ชาล้อบ่อ เเละสมุนไพรป่า 2) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิถีไทย วิถียอง สันทางหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม มีกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงวิถีคนยอง มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ การเเต่งกายเเบบยอง ผ้าปักลายพื้นเมือง 3) ศูนย์สมุนไพรบำบัดบ้านม่วงคำ นำสมุนไพรมาแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ไข่เค็มจากดินจอมปลวก 4) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวพุทธเกษตรอินทรีย์ บ้านสันป่าเหียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากเกสรบัวหลวง 5) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำม้า มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ชาใบไผ่ และผ้าทอจากใยไผ่


2.จังหวัดพะเยา ประกอบไปด้วย 2 ชุมชน ได้แก่ 1) กลุ่มเครือข่ายชาติพันธุ์ปะโอ วัดนันตาราม โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายวัดของชาวไทใหญ่ พม่า นอกจากนี้ยังมี ขนมปิ้งปะโอ สูตรดั้งเดิมหาทานยาก 2) กลุ่มโบราณสถานเวียงลอ ชุมชนโบราณดั้งเดิม มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ไม้กวาด ข้าวแคบโบราณ และตุงหรือธงท้องถิ่น3.จังหวัดแพร่ ประกอบไปด้วย 2 ชุมชน ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนปางงุ้นหมู่บ้านสีเขียว ท่องเที่ยวสุขใจ ชุมชนที่มีธรรมชาติล้อมรอบอย่างสวยงาม สัญลักษณ์ คือ อ่างเก็บน้ำแม่อาง ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ การปลูกผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากไม้สักทอง และดอกทองอุไร 2) วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ เป็นชุมชนดั้งเดิม สรรค์สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแหล่งปลูกห้อมในชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ผ้ามัดย้อมบ้านป้าเหงี่ยม4.จังหวัดน่าน ประกอบไปด้วย 2 ชุมชน ได้แก่
1) วิสาหกิจชุมชนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนห้วยพ่าน หมู่บ้านบนพื้นที่ราบที่มีภูเขาสูงมีแม่น้ำน่านไหลผ่านระหว่างหุบเขา ในชุมชนยังร่วมกันเลี้ยงควายน้ำหว้า เพื่อช่วยอนุรักษ์ควายพันธ์ดั้งเดิมของจังหวัดน่าน ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ น้ำผึ้งป่า และจักสานไม้ไผ่ 2)
วิสาหกิจชุมชนชมรมเเพทย์เเผนไทย บ่อสวก ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ชาป่า หรือที่เรียกว่า ใบเมี่ยง ผ้าไหม โบราณ และเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวก และมีเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ให้ได้ออกเดินทางตามมาเก็บข้อมูลดี ๆ ประสบการณ์สนุก ๆ ไม่ซ้ำใคร รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และใกล้ชิดกับธรรมชาติให้ได้เปิดประสบการณ์และเรียนรู้กันแบบไม่มีลิมิตได้เลย ตัวอย่างแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว

"TRAMS Virtual Festival" ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การตลาดวิถีใหม่

อีกทั้งภายใน Lanna Sation (สถานีล้านนา) ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง ได้แก่ 1) คลัสเตอร์กาแฟเชียงราย เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟของคนเชียงราย ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำ (ผู้เพาะปลูก), กลางน้ำ (ผู้แปรรูป ผู้คั่ว), และปลายน้ำ (ผู้จำหน่าย) ภายใต้แบรนด์  อาทิ Josado coffee, Akha jungle coffee, Doi Chedi Coffee, Agape Coffee, ABU Farm Coffee, ชี้ฟ้าคอฟฟี่, กาแฟปางขอน,  โดยมุ่งหวังให้กาแฟเชียงรายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดสากล 2) MFii หรือส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division : MFii) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม และน่าสนใจมากมาย หลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น Saylum, บุษราคัม ฮันนี่, บ้านไม้หอม, โอโซนฟาร์ม ฯลฯ 
3) M-Store หน่วยบริการงานวิชาการ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยการเป็นแหล่งส่งเสริมความรู้เเละจัดจำหน่ายสินค้าประเภทหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการศึกษา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเเละผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเเละสินค้าเบ็ดเตล็ด ภายใต้ตราสินค้าแห่งมหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศภายใต้แบรนด์ LANADENE ฯลฯ 


4) วนาศรม รีสอร์ท "วนาศรม " มาจากคำผสมระหว่าง "วนา" กับ "อาศรม" ซึ่ง วนา หมายถึง ผืนป่า ส่วนอาศรม หมายถึงที่พักเพราะฉะนั้นคำจำกัดความของ วนาศรม คือ สถานที่พักภายในป่า นั่นเอง โดยวนาศรม ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ริมอ่างเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ให้บริการห้องพักกว่า 60 ห้อง 


"TRAMS Virtual Festival" ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การตลาดวิถีใหม่

 
โดยการร่วมงาน TRAMS Virtual Festivl ในครั้งนี้ โครงการภายในการดูแลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย และบุคคลทั่วไป จากการเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ภายในโครงการ รวมถึงการเข้ามาสอบถามข้อมูลทั้งชุมชนผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้า บริการนำเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิม
 

นอกจากสถานี Lanna Sation (ล้านนา สเตชัน) ภายในงาน TRAMS Virtual Festival ยังมีความน่าสนใจที่รวบรวมกิจกรรมมากมาย อาทิ เกมเศรษฐีหนีเที่ยว, kahoot, ดูดวงกับคอนเทนต์วาไรตี้,  แม่ค้าออนไลน์ และสินค้าจากแบรนด์ดัง พร้อมโปรโมชันพิเศษเฉพาะภายในงาน ซึ่งจัดอยู่ในพื้นที่อีก 4 สถานี (Station) อาทิ PHUKET STATION (ภูเก็ต สเตชัน), TOKYO STATION (โตเกียว สเตชัน), L.A. STATION (แอลเอ สเตชัน) สามารถรับชมเวอร์ชวลคอนเสิร์ต ในรูปแบบออนไลน์ได้ที่สถานีนี้ และ PARIS STATION (ปารีส สเตชัน)สามารถติดตามรายละเอียดออนไลน์อีเว้นท์ ที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ที่ www.tramsvirtualfest.com    Facebook: https://www.facebook.com/TRAMSFESTIG / Twitter: TRAMS FESTYouTube: evpss.co/tramsofficial