องค์กรทุกวันนี้มีรูปแบบการบริหารมีความยืดหยุ่นสูง การทำงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทดลองทำแล้วไม่ใช่ก็เปลี่ยนได้ทันที ดังนั้น ฝ่ายเอชอาร์จึงมีความสำคัญมาก ต้องมีระบบการทำงานที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และต้องมีทักษะด้านดิจิทัลควบคู่กับภาวะผู้นำ

ปัจจุบัน พบว่า 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากฝ่ายเอชอาร์ ใช้เทคโนโลยีด้าน AI ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเสนอโซลูชันด้านเอชอาร์ ขณะเดียวกัน มีองค์กรเพียง 6% ที่มีเครื่องมือรองรับ Future of Work ได้ แล้วถ้าฝ่ายเอชอาร์ขององค์กรต่างๆ ยังทำหน้าที่เป็นแค่แอดมินทำงานเอกสารไปวันๆ ก็คงไม่สามารถเป็นพาร์ตเนอร์ที่ดี ที่จะช่วยสร้างเสริมองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปได้


โดยผลจากการสำรวจของบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เกี่ยวกับทัศนคติของบริษัทเอกชนทั่วโลกเรื่องการวางแผน, ลำดับความสำคัญ และความคาดหมาย ทั้งนั้นเพราะเป็นผลสำรวจครั้งแรกของ Deloitte Private ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารของ บริษัทเอกชน จำนวน 1,900 คน ใน 30 ประเทศทั่วโลกระบุว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ


เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นอะไรที่สำคัญต่อบริษัทเอกชนในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายตัว ของธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ถ้ามองจุดประสงค์ หลักในการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยร้อยละ 62 ของบริษัทเอกชนต่างนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


นวัตกรรม AI ช่วยบริหารงานบุคคลอย่างไร

นวัตกรรม AI ช่วยบริหารงานบุคคลอย่างไร

โดยร้อยละ 46 ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของลูกค้า ร้อยละ 45 มุ่งไปที่การเติบโตของธุรกิจ และร้อยละ 37 ใช้เทคโนโลยีในการวิจัย และพัฒนา รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีสำหรับรวบรวมจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งยังเกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยกำหนดเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจอีกด้วยส่วนของการหาบุคลากร แชตบอต หรือ เอไอ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดีลอยท์เองก็ใช้ chat bot สัมภาษณ์ผ่านแชตบอต ทำให้สามารถประมวลผล เก็บข้อมูลของผู้สมัครได้ทันที ผ่านการสัมภาษณ์ และการทดสอบทักษะด้วยรูปแบบต่างๆนายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ กรรมการผู้จัดการ เมียนมา และไทย ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ปัจจุบันการทำงานด้านเอชอาร์ขององค์กรสามารถเร่งสร้างนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน โดยต้องเป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ และผสานประสบการณ์ของ ผู้ใช้งานเข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น แชตบอต หรือ AI เพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วม และรักษาพนักงานไว้กับองค์กร ที่จะช่วยแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการสรรหาพนักงาน และลดอัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่า Oracle HCM Cloud ใช้ความสามารถใหม่ของ AI และแชตบอต น่าช่วยให้ผู้สมัครสามารถค้นหางาน และได้รับคำตอบจากข้อสงสัยโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ facebook messenger พร้อมยังแจ้งเตือน ผู้สมัครเพื่ออัพเดต และลงมือดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นผ่านช่องทางที่พวกเขาเลือกไว้ รวมถึงกระบวนการเลื่อนตำแหน่งที่เหมาะสม

นวัตกรรม AI ช่วยบริหารงานบุคคลอย่างไร

นวัตกรรม AI ช่วยบริหารงานบุคคลอย่างไร

นวัตกรรม AI ช่วยบริหารงานบุคคลอย่างไร

นวัตกรรม AI ช่วยบริหารงานบุคคลอย่างไร