หมู่บ้านบ่อน้อย อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งเป็นที่อาศัยของชนเผ่าปกาเกอะญอ หรือชาวกะเหรี่ยง ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ ที่ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปามาใช้ในชุมชน แม้ว่าภาครัฐจะเข้ามาเจรจาที่จะนำน้ำ และไฟฟ้ามาให้ใช้ก็ตาม พวกเขายังคงพึ่งน้ำจากบ่อบาดาล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยคนในหมู่บ้านยังคงอนุรักษ์ความเป็นกะเหรี่ยงได้เป็นอย่างดี ทั้งลักษณะของที่อยู่อาศัย ที่ตัวบ้านทำจากไม้ไผ่ และหลังคาบ้านทำจากหญ้าคา ขณะที่การรับประทานอาหาร ก็เน้นความเป็นมังสวิรัติ งดการบริโภคเนื้อสัตว์
ทั้งนี้ หมู่บ้านบ่อน้อย มีอาชีพหลักด้วยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ทำนา การทอผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จักสาน จึงถือเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง ที่ยังคงอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรม ของชนเผ่าอย่างเหนียวแน่น

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน

ชนเผ่าปกาเกอะญอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แห่งลำพูน