Nation Bike Thailand ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา ที่ทางเทศบาลนครยะลา ร่วมกับ เครือเนชั่น จัดขึ้น เป็นครั้งแรกในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยทางเทศบาลนครยะลา ร่วมกับ เครือเนชั่น จัดขึ้น เป็นครั้งแรกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเส้นทางการปั่น ผ่านสถานที่สำคัญ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน และย่านชุมชนเมืองเก่า ของจังหวัดยะลา

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

รวมระยะทางทั้งสิ้น 31 กม. ซึ่งในการปั่นครั้งนี้มีนักปั่นทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม เข้าร่วมกว่า 5 พันคน ถือเป็นสถิติสูงที่สุด ในรอบสามปี ของโครงการ Nation Bike Thailand

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"

ภาพชุด 2 "ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา"