คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กับพวก กรณีเมื่อปี 2556 อนุมัติและดำเนิน "โครงการ Roadshow สร้างอนาคตไทย Thailand 2020" ล่าสุดศาลฎีกาฯ ออกหมายจับ “ยิ่งลักษณ์” และนัดสืบพยานคดีลับหลังจำเลย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 23 ส.ค.2554 ยิ่งลักษณ์ เมื่อครั้งตำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยนโยบายข้อ 3.4 กล่าวถึงการพัฒนาระบบโครงสร้งพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง ระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมืองและหัวเมือง ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูง

 

ม.ค.2556 คณะรัฐมนตรี มีมติยกร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ หรือที่เรียกว่า "ร่าง พ.ร.บ.สองล้านล้านบาท" และเมื่อเดือน ก.พ.2556 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งประเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่าง พ.ร.บ.สองล้านล้านบาท และเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม ดำเนินการจัดนิทรรศการ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนครบถ้วน

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. ยิ่งลักษณ์ ทุจริต Roadshow สร้างอนาคตไทย 2020

 

กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินโครงกรจัดนิทรรศการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ หนองคาย นครราชสีมา และ พิษณุโลก

ยิ่งลักษณ์ มีดำริให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดนิทรรศการการสัมมนา และการโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งของประเทศให้แก่สาธารณชนทราบอีก ภายใต้ชื่อ "โครงการ Roadshow สร้างอนาคตไทย Thailand 2020"

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. ยิ่งลักษณ์ ทุจริต Roadshow สร้างอนาคตไทย 2020

 

ปลายเดือน ส.ค.2556 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขณะนั้น สุรนันทน์ เวชชาชีวะ  เรียกประชุมเพื่อเตรียมการจัด Roadshow โดยมี ฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และตัวแทนบริษัท สยามสปอต ซินติเคท จำกัด (มหาชน) เข้าพบ สุรนันทน์ ที่ห้องทำงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับทราบและตกลงเป็นผู้รับจัดงาน Roadshow ทั้งสิ้น 12 จังหวัดทั่วประเทศ งบประมาณ จังหวัดละ 20 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 240 ล้านบาท โดย บริษัท มติชนฯ เป็นแม่งาน

 

ทั้งที่ยังไม่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และเมื่อตรวจสอบงบประมาณประจำปี 2556 ก็ไม่ได้ระบุแผนงาน/โครงการดังกล่าวไว้

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. ยิ่งลักษณ์ ทุจริต Roadshow สร้างอนาคตไทย 2020

 

ประกอบกับงบประมาณประจำปี 2557 ประกาศใช้ไม่ทันวันที่ 1 ต.ค.2556 แต่  ยิ่งลักษณ์  อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น วงเงิน 40 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ Roadshow และเห็นชอบให้จัดโครงการใน 2 จังหวัดก่อน ได้แก่ หนองคาย และ นครราชสีมา ทั้งที่สถานการณ์ในขณะนั้นมีหลายฝ่ายออกมาทักท้วงว่าร่าง พ.ร.บ. สองล้านล้านบาท อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และมีการเตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

มีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ. สองล้านล้านบาท  ท้ายที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญ ก็ได้มีคำวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ. สองล้านล้านบาท ตราขึ้นโดยมิใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วน ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและมีข้อความขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญมีผลให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นอันตกไป ส่งผลให้โครงการ Roadshow มิได้เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใด การใช้งบประมาณในโครงการ Roadshow 240 ล้านบาท จึงเกิดความสูญเปล่า

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. ยิ่งลักษณ์ ทุจริต Roadshow สร้างอนาคตไทย 2020

 

ป.ป.ช.ส่งสำนวนการไต่สวน ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับ ยิ่งลักษณ์ นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล สุรนันทน์ เวชชาชีวะ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ฐากูร บุนปาน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และระวิ โหลทอง

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. ยิ่งลักษณ์ ทุจริต Roadshow สร้างอนาคตไทย 2020

ศาลฎีกานักการเมือง มีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีดังกล่าว เมื่อ 19 เมษายน 2565  ยิ่งลักษณ์ ตั้งทนายความ เข้ามาต่อสู้คดี แต่ไม่มาศาล โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือร้องขอเลื่อนคดี จึงให้ออกหมายจับ ยิ่งลักษณ์

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. ยิ่งลักษณ์ ทุจริต Roadshow สร้างอนาคตไทย 2020

 

ศาลฎีกานักการเมือง นัดตรวจพยานหลักฐานโจทก์ และจำเลยทั้ง 6 ในวันที่ 12 ก.ย.2565 เวลา 09.30 น. โดยระบุว่า เหตุที่นัดนานเนื่องจาก รอติดตามจับ ยิ่งลักษณ์ จำเลยที่ 1 ภายใน 3 เดือนนับแต่ออกหมายจับตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 28 วรรคสอง