svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ผู้ผลิตไบโอดีเซลฯ จี้รัฐเอาผิด "บีบีจีไอ" ไม่ซื้อ B100 ในราคา สนพ. ตามมติ ครม.

สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย จี้รัฐบาลเอาผิด "บีบีจีไอ" ไม่รับซื้อ B100 ในราคา สนพ. ตามมติ ครม. วอนแก้ปมห่วงโซ่ธุรกิจปาล์มน้ำมัน นำระบบ BLOCK CHAIN มาคุมราคาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

2 กรกฎาคม 2567 นายกษมา โพธิใหญ่ ตัวแทนสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมได้ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี,  นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ , นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง , นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน , ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ (ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม)

กรณีผู้ค้ามาตรา 7 จงใจฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี ฝ่าฝืนมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติโดยเฉพาะ บริษัท ผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (B 100) และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันโดยได้อ้างถึง 

1.มติคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งที่ 1/2567
2.มติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 7 มิถุนายน 2567
3. มติคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งที่ 2/2567 วันที่ 10 มิถุนายน 2567
4. มติคณะรัฐมนตรี วันที่11 มิถุนายน 2567
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ (ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม)
 

นายกษมา ระบุว่า ใจความสำคัญของหนังสือร้องเรียน ขอให้ช่วยดำเนินการให้ความเป็นธรรม และเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ไม่ให้กลุ่มผู้ค้ามาตรา 7 ผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (B 100) และเกษตรกร แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย ขอให้ทางรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ได้นำระบบ BLOCK CHAIN มาใช้ในห่วงโซ่ธุรกิจปาล์มน้ำมัน เพื่อควบคุมราคา ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ทันที

"ตามมติที่ได้อ้างถึง 1 - 4 ให้ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) จากผู้ผลิตตามราคาประกาศของ สนพ. โดยไม่มีการขอส่วนลดพิเศษจากผู้ผลิตน้ำมัน B100 เพื่อแก้ไขโครงสร้างราคาน้ำมันปาล์มอย่างเป็นระบบ

แต่ต่อมา บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ออกประกาศ และได้กำหนดเงื่อนไข การรับซื้อจากผู้ผลิตน้ำมัน B100 แตกต่างไปจากมติดังกล่าว อีกทั้งไม่ควรเข้าไปมีส่วนในการจัดการรับซื้อผลปาล์ม แทนกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" นายกษมา ระบุ
ผู้ผลิตไบโอดีเซลฯ จี้รัฐเอาผิด \"บีบีจีไอ\" ไม่ซื้อ B100 ในราคา สนพ. ตามมติ ครม.
 

นอกจากนี้ ขอรัฐบาลเร่งตรวจสอบ สอบสวนข้อเท็จจริง ทั้งพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องพยานเอกสาร และพยานวัตถุ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อกรณีการฝ่าฝืนมติมติคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ต่อไป
บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)