svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

พาณิชย์ชี้เป้าผู้ส่งออกตีตลาด "ไก่เนื้อ" ในต่างประเทศ

พาณิชย์ดึงระบบแดชบอร์ดวิเคราะห์ตลาดไก่เนื้อ ชี้ไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกเป็นอันดับ 4 ของโลก แนะผู้ประกอบการทำตลาดต่างประเทศ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค. ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และกรมปศุสัตว์ จัดทำแดชบอร์ดสินค้าเกษตร ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ล่าสุด ได้เผยแพร่แดชบอร์ดสินค้าไก่เนื้อ ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อมากกว่า 3 หมื่นราย และในแต่ละปีมีผลผลิตไก่เนื้อประมาณ 3 ล้านตัน ผลผลิตส่วนใหญ่มาจากภาคกลาง   50.8% ของผลผลิตทั้งประเทศ รองลงมาคือภาคตะวันออก  20% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14.7%

สำหรับ 3 จังหวัดแรก ที่มีผลผลิตสูงสุด คือ ลพบุรี กาญจนบุรี และชลบุรี ตามลำดับ อุตสาหกรรมไก่เนื้อมีความสำคัญต่อประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยไก่เป็นสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกที่สำคัญลำดับต้น ๆ ของไทย รองจากสินค้าเพียงไม่กี่รายการ เช่น ข้าว และทุเรียน

โดยช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) พบว่า ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยอยู่ที่ 44.9 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 11.1%  เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาส่งออกก็เพิ่มขึ้น โดยไก่ทั้งตัว สด แช่เย็น แช่แข็ง มีราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 70.78 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 55.6%  ขณะที่เนื้อไก่ปรุงแต่ง มีราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 151.28 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 7.6%  เป็นต้น

 

พาณิชย์ชี้เป้าผู้ส่งออกตีตลาด \"ไก่เนื้อ\" ในต่างประเทศ

ขณะที่การส่งออกของไทย ในปี 2565 ไทยส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ล้านตัน เป็นมูลค่า 4,074.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 24.7%  เทียบจากปีที่ผ่านมา สินค้าส่งออกสำคัญของไทย 3 อันดับแรก คือ 1. เนื้อไก่ปรุงแต่ง มูลค่า 2,930.3 ล้านเหรียญสหรัฐ  2. ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น  ๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง มูลค่า 1,135.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 3. ไก่ทั้งตัว สด แช่เย็น แช่แข็ง มูลค่า 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้การส่งออกเนื้อไก่ปรุงแต่ง มีสัดส่วนมากกว่า 70%  ของมูลค่าการส่งออกสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไทย และไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเนื้อไก่ปรุงแต่งอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งในตลาดโลก  27.1%  (รองจากไทย คือ จีน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ ) ตลาดส่งออกเนื้อไก่ปรุงแต่งที่สำคัญของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ สำหรับในไตรมาสแรกของปี 2566 ไทยส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ เป็นมูลค่ารวม 1,009.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่การส่งออกของไทย ในปี 2565 ไทยส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ล้านตัน เป็นมูลค่า 4,074.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 24.7%  เทียบจากปีที่ผ่านมา สินค้าส่งออกสำคัญของไทย 3 อันดับแรก คือ 1. เนื้อไก่ปรุงแต่ง มูลค่า 2,930.3 ล้านเหรียญสหรัฐ  2. ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น  ๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง มูลค่า 1,135.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 3. ไก่ทั้งตัว สด แช่เย็น แช่แข็ง มูลค่า 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้การส่งออกเนื้อไก่ปรุงแต่ง มีสัดส่วนมากกว่า 70%  ของมูลค่าการส่งออกสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไทย และไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเนื้อไก่ปรุงแต่งอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งในตลาดโลก  27.1%  (รองจากไทย คือ จีน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ ) ตลาดส่งออกเนื้อไก่ปรุงแต่งที่สำคัญของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ สำหรับในไตรมาสแรกของปี 2566 ไทยส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ เป็นมูลค่ารวม 1,009.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 8.4%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ปัจจุบันการส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ของโลก มีมูลค่ามากกว่า 38,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  ผู้ส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. บราซิล 2. สหรัฐอเมริกา 3. เนเธอร์แลนด์ 4.ไทย และ 5. โปแลนด์ โดยบราซิล และสหรัฐอเมริกา มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ เนื้อไก่แช่แข็ง ขณะที่เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ คือ เนื้อไก่สด และแช่เย็น สำหรับไทย สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ เนื้อไก่ปรุงแต่ง

ทั้งนี้ไทยยังมีศักยภาพที่จะขยายตลาด โดยข้อมูลจากแดชบอร์ดชี้โอกาสตลาดส่งออกเป้าหมาย ดังนี้  1. เนื้อไก่ปรุงแต่ง มีโอกาสสูงในตลาดฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยียม และเดนมาร์ก 2. ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น ๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง มีโอกาสสูงในตลาดฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และเม็กซิโก และ 3. ไก่ทั้งตัว สด แช่เย็น แช่แข็ง มีโอกาสสูงในตลาดซาอุดีอาระเบีย เยอรมนี อิหร่าน สหราชอาณาจักร และกาตาร์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สนค. ได้เผยแพร่แดชบอร์ดสินค้าเกษตรแล้วรวม 8 สินค้า ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน กุ้งขาวแวนนาไม และไก่เนื้อ เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งด้านการผลิต ราคา และการส่งออก การนำเสนอในรูปแบบแดชบอร์ดช่วยทำให้ใช้งานง่าย และเห็นภาพชัดเจน สามารถใช้ประกอบการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน สามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www. คิดค้า.com