svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ข่าวดี! ผู้ประกันตนออกจากงาน สมัครมาตรา 39 ผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้

25 พฤษภาคม 2566

สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงาน สามารถสมัครมาตรา 39 ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงาน เช็กขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่

สำนักงานประกันสังคมแจ้ง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงาน สามารถสมัครประกันสังคมมาตรา 39 เพื่อให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลและการดูแลได้ต่อเนื่องด้วยตนเอง ผ่านการขึ้นทะเบียน e-Self Service ตาม 5 ขั้นตอนง่ายๆ
ได้ทาง https://www.sso.go.th ดังนี้

1. สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตนและ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยหากผู้สมัครไม่มี Username และ Password เนื่องจากยังไม่ได้สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตน จะต้องทำการสมัครใช้งานระบบก่อน
 
2. เลือกหัวข้อ “สมัครมาตรา 39” เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบสมัคร

3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ทำการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขครบทุกข้อโดยละเอียด จากนั้นใส่เครื่องหมาย ☑️ หน้าข้อความ “ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับข้อตกลงข้างต้น” และกดเลือก “ยอมรับข้อตกลง”

4. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดทำเครื่องหมายหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” จากนั้นเลือก “บันทึก” จากนั้นตรวจสอบข้อมูลที่ระบบบันทึกแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้อง แล้วเลือก “ยืนยันการสมัคร

5. รอรับผลการอนุมัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทางระบบ e-Service ภายใน 2-4 วันทำการ

หลังอนุมัติ✅ ชำระเงินสมทบงวดแรกได้เลย
1. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 👤 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
2.จ่ายด้วยเงินสด ได้ที่จุดบริการ ได้แก่

 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 • เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN
 • จ่ายผ่านเคาน์เตอร์โลตัส
 • จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ CenPay Powered By บุญเติม
 • จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ Boonterm Bill Payment
 • จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ (สปส.1-11) ถึงสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา (กรณีจ่ายผ่านธนาณัติ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าสั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์ใด)

3. หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 7 ธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้กรณีชำระเงินสมทบด้วยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ที่ www.sso.go.th > หัวข้อดาวน์โหลด > แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม

และยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ยกเว้น กรณีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ขอรับหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนได้ที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชี หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวดี! ผู้ประกันตนออกจากงาน สมัครมาตรา 39 ผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้