svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

กรมทางหลวง จัดรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนฟรี บรรเทาภัยแล้ง

08 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรมทางหลวงชนบท เตรียมรถบรรทุกน้ำรับมือฤดูแล้ง พร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ ตรวจสอบถนนบริเวณคันคลองที่อาจทรุดตัวจากปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รับมือฤดูแล้ง สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และ หมวดบำรุงทางหลวงชนบททุกพื้นที่ เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยประสานข้อมูลกับจังหวัดหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือ หน่วยงานของ ทช. พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่ เพื่อแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนที่ประสบภัยทันที
 

กรมทางหลวง จัดรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนฟรี บรรเทาภัยแล้ง

รวมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าสำนักงานและรถบรรทุกน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบคันคลอง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ถนนที่เชื่อมต่อกับทางน้ำในพื้นที่ที่อาจจะเกิดการทรุดตัวเนื่องจากระดับน้ำลดลงต่ำกว่าปกติ และเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงต่อการทรุดตัว เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยแบ่งการรับมือ
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ ให้ทุกหน่วยตรวจสอบพื้นที่ หรือสายทางที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว 
โดยจัดชุดลาดตระเวนสำรวจพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว และ ประเมินความเสียหายเบื้องต้น ในกรณี
ที่ความเสียหายอยู่ในระดับไม่รุนแรง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขเองทันที เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชน และติดตั้งป้ายเตือน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณถนนเลียบคันคลองที่มีความเสี่ยง

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอาจทำให้ถนนเกิดการทรุดตัว และ อาจพังทลายอย่างฉับพลัน รวมถึง ควบคุม ป้องกันรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด ใช้เส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว เนื่องจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินได้สร้างความเสียหายให้แก่โครงสร้างทาง ส่งผลให้ถนน สะพานเกิดการชำรุดเสียหาย มีอายุการใช้งานสั้นกว่าที่กำหนด 

กรมทางหลวง จัดรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนฟรี บรรเทาภัยแล้ง

ระหว่างเกิดเหตุการณ์ เมื่อถนนเลียบคันคลองชลประทานในความรับผิดชอบเกิดการทรุดตัว จะต้องรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงให้ประชาชน สามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย พร้อมติดตั้งป้ายเตือน ติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนในเวลากลางคืน

ทั้งนี้ การติดตั้งป้ายเตือน จะต้องวางครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย และ ตำแหน่งของการวางนั้น จะต้องให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีระยะการมองเห็นปลอดภัย และเร่งนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นเร่งด่วนเพื่อควบคุมความเสียหายให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ให้ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่

กรมทางหลวง จัดรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนฟรี บรรเทาภัยแล้ง
 
หลังเกิดเหตุการณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดความเสียหายอย่างละเอียด และประเมินความเสียหาย หาวิธีการแก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจะดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา เพื่อจัดทำแผนของบประมาณฟื้นฟู ซึ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการซ่อมแซมหรือฟื้นฟูถนนที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม เป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการเดินทางให้ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทช.ขอให้ท่านระมัดระวังในการเดินทางและขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณคันคลองชลประทาน ช่วยกันสอดส่องดูแลถนน หากพบว่ามีการแตกร้าวตามไหล่ทาง ซึ่งมีความเสี่ยง
ที่ถนนอาจจะทรุดตัวได้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบท
ในพื้นที่ เพื่อทาง ทช.จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

logoline