Breaking News

ข่าวข้นคนเนชั่น

รายงานข่าว สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬา และวิเคราะห์สถานการณ์เด่นในรอบวัน โดย กนก ธีระ ปรัชญา(จ-ศ) กนก รัตน์วงศ์สกุล , ธีระ ธัญญไพบูลย์ , ปรัชญา อรเอก , (ส) โมไนย เย็นบุตร , อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ , นพพัฒน์จักร ?อัตตนนท์? ?