ข่าวข้นคนเนชั่น

รายงานข่าว สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬา และวิเคราะห์สถานการณ์เด่นในรอบวัน โดย กนก ธีระ ภาสพล(จ-ศ) กนก รัตน์วงศ์สกุล , ธีระ ธัญญไพบูลย์ , ภาสพล โตหอมบุตร

192.168.52.215