Search

วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารตามรอยพระยุคลบาท

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ได้กล่าวรายงานต่อ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารทั้งในส่วนกลาง 40 คน และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 92 คน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 91 คน ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 32 คน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 34 คน รวมทั้งสิ้น 289 คน

.

ให้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลมาบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท รวมถึงพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ลงสู่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับเกียรติจากท่าน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ข้อคิด ในด้านธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อนำสู่การปฏิบัติ โดยให้ความรู้ รวมทั้งวิธีปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ และการบริหารที่เกิดผลโดยการปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

.

นอกจากนี้ ยังให้ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเสนอผลงาน โครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ

.

.

.

.

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.216