Search

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

"ทษช." ออกแถลงการณ์ ระบุว่า พรรคไทยรักษาชาติ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระเมตตาจากทูลกระหม่อมหญิงอบลรัตนฯ มหิดล ในการรับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรค

ทูลกระหม่อมฯ ทรงจบการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกา คือ Massachusetts Institute of Technology (MIT) และ University of California, Los Angeles (UCLA) ตามลำดับ ทูลกระหม่อมฯ ได้ทรงใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชน โดยการทำงานเพื่อส่งตัวเองเรียนในขณะที่พำนักอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และทรงได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515

เมื่อกลับมาพำนักอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้จัดตั้งโครงการ To Be Number One เพื่อจูงใจให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด โดยเสด็จไปทั่วประเทศ จึงได้เห็นความทุกข์ยากของประชาชน และเป็นห่วงอยากมีส่วยได้ช่วยเหลือให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจน และมีอนาคตที่ดี ประกอบกับการที่ได้เป็นผู้แทนไปส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากว่า 10 ปี จึงทรงคิดว่าุถึงเวลาแล้วที่จะอาสามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี เพื่อได้ช่วยเหลือประชาชน และประเทศชาติ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาในด้านต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศอย่างเต็มที่

ทูลกระหม่อมฯ มีพระประสงค์ที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศ และความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ประเทศไทยทันสมัยทันโลก ยิ่งไปกว่านั้น คือ การสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติ นโยบายต่าง ๆ ของทูลกระหม่อมฯ พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จะน้อมรับมาปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ

พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จึงขอกราบเรียนมายังพี่น้องประชาชน เพื่อโปรดทราบในพระเมตตาครั้งนี้

พรรคไทยรักษาชาติ

8 กุมภาพันธ์ 2562

192.168.52.212