Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

3 มกราคม 2562 - เมื่อเวลา 7.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนึ่ง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2460 โดยเป็นหนึ่งในสี่คณะที่กำเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อแรกเริ่มมีชื่อว่า "คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์" ทำหน้าที่สอนวิชาพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่คณะอื่น ๆ

ต่อมาได้รับภาระผลิตครูมัธยมสายอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรประโยคครูมัธยม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2477 คณะอักษรศาสตร์จึงเริ่มเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ในปัจจุบันคณะอักษรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ข้อมูล : วิกิพีเดีย)

192.168.52.216