Search

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 ณ สำนักงาน กพ. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA

พร้อมด้วย กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงความคืบหน้า 41 หน่วยงานที่ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านแล้ว โดยสรุปแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรองรับการยกเลิกการรับสำเนาเอกสารให้ได้ทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (สามารถดูรายชื่อหน่วยงานที่ยกเลิกเรียกสำเนาฯ ทั้งหมดได้ที่ dga.or.th)

192.168.52.211