Search

วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมยกเครื่องระบบการตรวจสอบภายใน หลังเกิดการทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ ตลอด 10 กว่าปี วงเงินกว่า 88 ล้านบาท

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ บอกว่า มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการถ่ายโอนเงินจากกองทุนเสมา พัฒนาชีวิต เข้าบัญชี 22 บัญชี ตลอด 10 กว่าปี วงเงินกว่า 88 ล้านบาท และยังได้พบว่าผู้กระทำผิดได้จัดทำเอกสารเท็จขึ้นมานำเสนอ เพื่อขอนุมัติเงินกองทุนในแต่ละครั้ง

ดังนั้น ผู้บริหารกระทรวงศึกษิการ้ และคณะกรรมการกองทุน จะกลับไปพิจารณาว่าจะยกเครื่องระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ และการดำเนินการของกองทุนเสมาฯ อย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะได้เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยงข้อง และข้าราชการพลเรือน เพื่อหารือในเร็วนี้

192.168.52.212