Search

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ให้แก่ พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และถวายงานด้วยความจงรักภักดีเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

192.168.52.213