svasdssvasds
เนชั่นทีวี

กีฬา

โพลชี้ชัด! ประชาชนมอง "ช้างศึก" ถอยหลัง-ขาดการบริหารจัดการที่ดี

20 มิถุนายน 2565
851

KBU SPORT POLL เผยความเห็นประชาชนส่วนใหญ่ มองว่าผลงานของทีมฟุตบอลไทยในระดับนานาชาติถดถอยลง เกิดจากขาดการบริหารจัดการที่ดี และอยากเห็นสมาคมฯหาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เข้าใจในบริบทของกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่มาบริหารงาน

 

จากการที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทุกระดับไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จกับการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติอยู่เนืองๆนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือแฟนกีฬาสำหรับสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับทีมชาติไทยไปสู่ความเป็นเลิศทั้งปัจจุบันและอนาคต KBU SPORT POLLโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางบอลไทยกับมุมมองของแฟนกีฬา”


สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 15 -18 มิถุนายน 2565โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน1,369 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 805 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 เพศหญิง 564 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่า


พัฒนาการหรือผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติไทยกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.20 เห็นว่าผลงานถอยหลัง รองลงมาร้อยละ 32.97 คงเดิม ร้อยละ 18.55 ดีขึ้น และร้อยละ 15.28 ไม่แน่ใจ

โพลชี้ชัด! ประชาชนมอง "ช้างศึก" ถอยหลัง-ขาดการบริหารจัดการที่ดี

มูลเหตุของปัญหาสำหรับทีมชาติไทย กลุ่มอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 29.36 สะท้อนว่าขาดการบริหารจัดการที่ดี รองลงมาร้อยละ 27.80 ระยะเวลาการเตรียมทีม ร้อยละ18.37 วิสัยทัศน์ผู้บริหารองค์กร ร้อยละ 13.04โปรแกรมการแข่งขันภายใน ร้อยละ 9.03 การมีส่วนร่วมของสโมสรสมาชิก และอื่นๆ ร้อยละ 2.4


แนวทางการพัฒนาและการกำหนดทิศทางอนาคต ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.08 แสวงหาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เข้าใจในบริบทของกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่ รองลงมาร้อยละ 22.48 กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน ร้อยละ 20.09 สร้างและพัฒนานักกีฬารุ่นเยาว์หรือดรีมทีม ร้อยละ18.66 พัฒนาและยกระดับฟุตบอลลีกสู่มาตรฐานสากล ร้อยละ 8.01 พัฒนาและยกระดับผู้ฝึกสอน ร้อยละ4.63 พัฒนาและยกระดับผู้ตัดสิน และอื่นๆร้อยละ 2.05

โพลชี้ชัด! ประชาชนมอง "ช้างศึก" ถอยหลัง-ขาดการบริหารจัดการที่ดี

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับความล้มเหลวในการแข่งขัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.68 นายกสมาคมฯ รองลงมาร้อยละ 27.03 สภากรรมการฯ ร้อยละ 25.91 หัวหน้าผู้ฝึกสอน ร้อยละ12.37 ผู้จัดการทีม ร้อยละ 2.44 นักกีฬา และร้อยละ 1.57 สโมสรสมาชิก


ความคาดหวังกับทิศทางอนาคตของทีมชาติไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.02 สร้างผลงานเข้ารอบลึกๆในทุกทัวร์นาเมนท์ รองลงมาร้อยละ 24.77 กำหนดระยะเวลาการเตรียมทีมที่เหมาะสม ร้อยละ 17.33 สร้างผลงานและความประทับใจให้แฟนบอล ร้อยละ 15.94 จัดผู้เล่นที่ดีและพร้อมที่สุดในแต่ละทัวร์นาเมนท์ ร้อยละ 12.80 นำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาสนับสนุนการเตรียมทีม และอื่นๆร้อยละ 3.14