svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

MEA-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2567

MEA ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2567

วันนี้ (20 มิถุนายน 2567) นางสาวภัทรา สุวรรณเดช  ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับนางวัชรี มากหวาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2567 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565 การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย และการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)  ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 15  โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพฯ

MEA-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2567 MEA-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2567

 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีอัตราการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก จึงร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานสัมมนา โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2567 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จำหน่ายของ MEA โดยในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

MEA-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2567 MEA-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2567 MEA-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่ทำงาน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า การปฐมพยาบาล และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไป

MEA-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2567 MEA-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2567 MEA-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2567