svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วย BCG Model

18 สิงหาคม 2566

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วย BCG Model ตามแนวทาง บ้านคลองมะละกอ จ.สระแก้ว ต้นแบบ PGS ภาคตะวันออก

"กรมพัฒนาที่ดิน" ได้มีการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้หันมาปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อ สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว ได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อนใจอินทรีย์ บ้านคลองมะละกอ มุ่งเน้นหยุดใช้สารเคมี โดยใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตรทดแทนและเน้นการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น สอดคล้องกับการเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model ครอบคลุมใน 2 ด้านสำคัญ คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบต่างๆ ตลอดวัฏจักรชีวิต และการนำวัสดุเหลือทิ้งเดิมมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทางอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม และเศรษฐกิจสีเขียว เน้นส่งผลกระทบดีต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายสูงสุด

 

สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 

ที่อยู่ 8 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทร. 037-241197 และ 088-551-5659

Facebook : สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว กรมพัฒนาที่ดิน