svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง จ.สงขลา

08 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม - ประมง และกลุ่มแรงงานคนรุ่นใหม่ จ.สงขลา

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 3 ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้ประกันตน เครือข่ายประกันสังคม และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

 

 

รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง จ.สงขลา

รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง จ.สงขลา

 

 

รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง จ.สงขลา

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของภาคใต้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการค้า เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีแรงงานภาคอิสระเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆภายในจังหวัดสงขลา ในวันนี้ ผมได้เดินทางมาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 3 ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทั้ง 5 กรณีของประกันสังคมมาตรา 40 ไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประกันสังคม ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานประกันสังคมกับประชาชน และกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงแรงงาน “สร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน” และยุทธศาสตร์ชาติ “การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ”

 

โดยปัจจุบันจังหวัดสงขลามีจำนวนประชากรที่มีงานทำทั้งสิ้น 924,292 คน ในจำนวนนี้ มีผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนของจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 502,389 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้าง อาทิ กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม และการประมง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลามีการปลูกยางพารา การทำนา อีกทั้งการประมงน้ำจืดและน้ำเค็ม เป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ภายในงานยังได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายที่สนับสนุนงานประกันสังคมดีเด่นอีกด้วย

 

รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง จ.สงขลา

 

ในวันเดียวกันนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อพูดคุยให้กำลังใจ รวมถึงนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา จำนวน 2 ราย รายแรกคือ นายบุญตา ศรีสุชาติ อายุ 62 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 2,400 บาท รายที่ 2 คือ นางวันดี จันทศิริ อายุ 56 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากอาการจอประสาทตาเสื่อม เป็นเหตุให้ตาทั้งสองข้างมองเห็นไม่ชัดเจน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 2,400 บาท

รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง จ.สงขลา

รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง จ.สงขลา

รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง จ.สงขลา

 

รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง จ.สงขลา

 

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกันตน เครือข่ายประกันสังคม อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมงานจำนวน 400 คน โดยเป้าหมายหลักของโครงการคือ ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า “ผู้ประกันตนตามมาตรา 40” ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเครือข่ายประกันสังคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงการออกบูธให้บริการข้อมูลพร้อมรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกด้วย

 

รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง จ.สงขลา

 

 

 

logoline