svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

MEA ชวนพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ร่วมงาน Together We Share 2023

31 มีนาคม 2566

MEA ชวนพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ร่วมงาน Together We Share 2023 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เสริมศักยภาพการสื่อสารองค์กร

วันนี้ (31 มีนาคม 2566) นายสมศักดิ์ บำรุงวัด รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงาน Together We Share 2023 โดยมี นายพรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล นางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมด้วยบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 150 คน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร และร่วมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และป้อมผีเสื้อสมุทร ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ จ.สมุทรปราการ

 

นายสมศักดิ์ บำรุงวัด รองผู้ว่าการ MEA

 

การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน และต่อยอดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันในอนาคต พร้อมได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง ป้อมผีเสื้อสมุทร ห้องธงชาติ หมู่ปืนเสือหมอบ และอาคารเก็บทุ่นระเบิด พร้อมรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรจากฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ

 

 ป้อมพระจุลจอมเกล้า กองทัพเรือ จ.สมุทรปราการ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างพันธมิตร ความร่วมมือ และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในเครือข่ายแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งการเดินทางด้วยรถ E-Bus ซึ่งเป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่ไม่สร้างมลพิษ และกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อตระหนักถึงคุณค่าในการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบริเวณโดยรอบป้อมผีเสื้อสมุทร ส่งเสริมให้ชุมชนมีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อการฟื้นคืนสมดุลระบบนิเวศให้ยั่งยืนในระยะยาว สอดคล้องกับหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กร

รถ E-Bus พลังงานไฟฟ้า

MEA ชวนพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ร่วมงาน Together We Share 2023 MEA ชวนพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ร่วมงาน Together We Share 2023 MEA ชวนพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ร่วมงาน Together We Share 2023 MEA ชวนพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ร่วมงาน Together We Share 2023 MEA ชวนพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ร่วมงาน Together We Share 2023 MEA ชวนพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ร่วมงาน Together We Share 2023