svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษประจำปี 2565

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษประจำปี 2565

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษประจำปี 2565      นางสาวสุพิชา ธีระชัยชยุติ (แถวนั่ง ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการส่วนวิชาการ และนายสมบุญ รวมก้อนทอง (แถวนั่ง ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรักษาความปลอดภัย โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ร่วมเปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษครั้งที่ 19  ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 

     โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2546 โดยโรงกลั่นฯ สนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สัปดาห์ละ 1 ชม.  ซึ่งเป็นกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา ในปีนี้มีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจำนวน 24 คน โดยจะผลัดเปลี่ยนตารางสอนกันตลอดทั้งปีการศึกษา 2565

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษประจำปี 2565

     กิจกรรมครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่โรงกลั่นฯ ได้ให้การสนับสนุน และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีจิตอาสาได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในท้องถิ่นให้เติบโตไปด้วยกัน 

นางสาวสุพิชา ธีระชัยชยุติ ผู้จัดการส่วนวิชาการ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา นายสมบุญ รวมก้อนทอง ผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรักษาความปลอดภัย  โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

     บริษัท เอสโซ่ฯ และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษประจำปี 2565