svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม CSR ส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจัดการขยะริมฝั่งแม่น้ำโขง

21 กุมภาพันธ์ 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม CSR ส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจัดการขยะริมฝั่งแม่น้ำโขง

     วันนี้ (21 ก.พ. 65) นายชาลี ขันศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษและคณะ เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปฏิบัติภารกิจกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจัดการขยะริมฝั่งแม่น้ำโขง ณ ท่าเทียบเรือสินค้า บ้านปากอิงใต้ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีนายกิตติพงศ์ วงศ์ชัย นายกเทศมนตรี และ นายกนก จินดายก ปลัดเทศบาล รวมทั้งคณะผู้บริหารและกรรมการของชุมชนศรีดอนชัย เข้าร่วมกิจกรรม CSR จัดโดยกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้การดำเนินโครงการความร่วมมือกรอบแม่โขง-ล้านช้าง สนับสนุนโดย Mekong Lancang Cooperation Special Fund สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม CSR ส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจัดการขยะริมฝั่งแม่น้ำโขง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม CSR ส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจัดการขยะริมฝั่งแม่น้ำโขง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม CSR ส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจัดการขยะริมฝั่งแม่น้ำโขง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม CSR ส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจัดการขยะริมฝั่งแม่น้ำโขง

logoline