svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เช็กที่นี่" รายชื่อ "200 สว." ตัวจริงและ สำรอง ประกาศลง" ราชกิจจานุเบกษา"

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศ กกต. รับรอง รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา หรือ "สว." ทั้งตัวจริงและสำรอง มีผลอย่างเป็นทางการ ใครเป็นใครบ้าง "เช็กที่นี่"

10 กรกฎาคม 2567  "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวันเลือกระดับอำเภอ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗เป็นวันเลือกระดับจังหวัด และวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวันเลือกระดับประเทศ นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการไต้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๕๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน ๒๐๐ คน ดังต่อไปนี้

\"เช็กที่นี่\"  รายชื่อ \"200 สว.\" ตัวจริงและ สำรอง ประกาศลง\" ราชกิจจานุเบกษา\"

\"เช็กที่นี่\"  รายชื่อ \"200 สว.\" ตัวจริงและ สำรอง ประกาศลง\" ราชกิจจานุเบกษา\"

\"เช็กที่นี่\"  รายชื่อ \"200 สว.\" ตัวจริงและ สำรอง ประกาศลง\" ราชกิจจานุเบกษา\"

\"เช็กที่นี่\"  รายชื่อ \"200 สว.\" ตัวจริงและ สำรอง ประกาศลง\" ราชกิจจานุเบกษา\"

\"เช็กที่นี่\"  รายชื่อ \"200 สว.\" ตัวจริงและ สำรอง ประกาศลง\" ราชกิจจานุเบกษา\"

\"เช็กที่นี่\"  รายชื่อ \"200 สว.\" ตัวจริงและ สำรอง ประกาศลง\" ราชกิจจานุเบกษา\"

\"เช็กที่นี่\"  รายชื่อ \"200 สว.\" ตัวจริงและ สำรอง ประกาศลง\" ราชกิจจานุเบกษา\"

\"เช็กที่นี่\"  รายชื่อ \"200 สว.\" ตัวจริงและ สำรอง ประกาศลง\" ราชกิจจานุเบกษา\"

นอกจากนี้  "ราชกิจจานุเบกษา" ยังเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (บัญชีสำรอง)

คลิก ตรวจสอบรายชื่อบัญชีสำรองได้ที่นี่