svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"กกต." ประกาศรับรอง "สว." ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

มติ กกต. ประกาศรับรองการเลือก สว. 200 คนแล้ว เลื่อนบัญชีสำรองกลุ่ม 18 เหตุปัญหาคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม กำหนดมารับหนังสือรับรองที่ กกต. 11-12 ก.ค.นี้ เพื่อนำไปรายงานตัวที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตรวจสอบรายชื่อ สว. ได้ที่นี่

10 กรกฎาคม 2567   ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี แถลงผลการประชุม กกต. เรื่องการพิจารณารับรองประกาศผลการเลือก สว. หลังที่ประชุมเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 14.30 น. ว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 42 กำหนดว่าหาก กกต. เห็นว่ากระบวนการเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมตามกฏหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายนี่เป็น 3 เงื่อนไข กกต. จึงประกาศผลการเลือกเลือก สว.ได้ 

 

โดย กกต.ได้นำมาพิจารณาพิจารณาว่ามีการกระทำเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. หรือไม่ ซึ่งสำนักงาน กกต. ได้รวบรวมกลุ่มความผิดที่นำมาประกอบการพิจารณาก่อนประกาศคือ

1.กลุ่มความผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมถึงการสมัครลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วย

2.กระบวนการดำเนินการเลือกตั้งแต่ระดับ อำเภอ จังหวัด ประเทศ

3.กรณีความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย ที่สังคมเรียกว่าการจัดตั้ง บล็อกโหวต หรือการฮั้ว 

 

 

โดยกรณีเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม มีผู้สมัครที่สนใจสมัคร 5 วันจำนวน 41,817 คน รับสมัคร ไม่รับสมัครจำนวน 1,917 คน อันหมายความว่ามีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เมื่อมีการรับสมัครแล้วมีการลบชื่อก่อนการเลือก 526 คน สะท้อนถึงปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกระดับจังหวัดมีการลบชื่อ 87 คน ก่อนถึงการเลือกในประเทศมีการลบชื่อ 5 คน บ่งชี้ว่าการกล่าวหาว่าไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไม่ใช่ข้อเท็จจริง เพราะมีการตรวจสอบแล้วเกือบ 3,000 คนก่อนการเลือกแต่ละระดับ

 

และสำนักงาน กกต. มีมติให้ใบส้มคุณสมบัติตามมาตรา 20 วรรคสาม วรรคสี่ ระงับสิทธิ์สมัครเลือกชั่วคราว 89 คน และได้ส่งไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง และมีอีก 1 คนพิจารณาตามมาตรา 60 หลังการเลือกรวมทั้งสิ้นมีใบส้ม 89 ใบ ซึ่งบุคคลมีส่วนทำให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งทุกคนที่ถูกลบชื่อก่อนการเลือก จะถูกพิจารณา ความผิดทางอาญาว่า รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์แล้วไปสมัคร และตามที่เคยชี้แจงว่าเป็นเรื่องร้องเรียนร้อยละ 65 และปัจจุบันเรื่องร้องเรียนประมาณ 800 เรื่อง 

 

แฟ้มภาพ   กกต.แถลงข่าว

"นายแสวง" ยังกล่าวถึง ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น สว. 200 คน และบัญชีสำรอง 100 คน ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและรักษาต้องห้ามแล้ว ส่วนการใช้คุณสมบัติไปสมัครแต่ละกลุ่มด้านต่างๆ ไม่ใช่กลุ่มสาขาอาชีพ และในแต่ละกลุ่มของด้านมีคน 6 ลักษณะที่สามารถสมัครได้

โดยไม่ได้หมายถึงอาชีพอย่างเดียว มีทั้งเรื่องความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ อาชีพ  ลักษณะและประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการทำงานหรือเคยทำงานร่วมกันในด้านนั้น และมีผู้รับรอง
 

ส่วนความผิดเกี่ยวกับการดำเนินการในวันเลือก มีสำนวน 3 สำนวนได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และมีคำร้องที่ยื่นต่อศาลฎีกา18 คดีตามมาตรา 44 ซึ่งศาลฎีกายกคำร้องทั้งหมด และสุดท้ายกรณีเรื่องของการไม่สุจริตและเที่ยงธรรมมีอยู่ 47 เรื่อง หรือเรื่องที่สังคมเรียกว่าการจัดตั้ง การฮั้ว โดยสำนักงานรวบรวมพยานหลักฐานมาพอสมควร โดยลักษณะที่รวบรวมมา พบว่าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พยานหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน ซึ่งลักษณะอาจทำเป็นกระบวนการที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปไม่สุจริตและเที่ยงธรรม

 

สำนักงาน กกต.จึงขอความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ป.ป.ง. ที่จะเป็นความร่วมมือ ตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้สมัคร สว. หรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นข้อมูลการประกอบการพิจารณา การกระทำที่จะทำให้การเลือกไม่สุจริต และเมื่อได้ดำเนินการมาถึงขั้นนี้ เรียกว่าการเลือกตั้งถูกต้องหรือไม่จะมีการพิจารณาจากกระบวนการในเลือกทั้ง 3 ระดับ ซึ่งทุกคำร้องและทุกคดีได้จบสิ้นไปแล้ว นั่นคือไม่มีคดีค้างที่ศาลฎีกาถือว่าการเลือกเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนประเด็นเรื่องความไม่ชอบ ไม่สุจริตตามกฏหมายเมื่อมีคำร้องมีการรับเรื่องไว้แล้ว และขณะนี้รวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งข้อมูล ณ วันนี้ ยังพอเพียงและจะต้องไปหารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม แต่ในชั้นนี้จึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม ขณะเดียวกันต้องให้โอกาสทุกฝ่ายได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงข้อกล่าวหา เพราะเป็นความเที่ยงธรรมจากกฎหมาย

 

ด้วยเหตุดังกล่าว กกต. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือก สว. เป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริต จึงมีมติประกาศผลการเลือก สว. ของแต่ละกลุ่ม 20 กลุ่มและบัญชีสำรอง เว้นในกลุ่ม 18 ของ สว. ในลำดับที่ 4 (นางสาวคอดียะฮ์ ทรงงาม) จึงต้องเลื่อนลำดับที่ 11 (ว่าที่พันตรีกรพด รุ่งหิรัญวัฒน์) ไปอยู่ในลำดับแทนที่ ทำให้เหลือบัญชีสำรองของกลุ่ม 18 จำนวน 4 คน ” นายแสวง กล่าว 

 

นายแสวง ยืนยันว่า กกต. มีอำนาจที่จะประกาศรับรอง ผลการเลือก สว. ไปก่อนแล้วสอยทีหลังได้ ตามรัฐธรรมนูญืมาตรา 226 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา 62 กรณีที่การเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมและมาตรา 63 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติในลักษณะต้องห้ามรวมทั้งหมด 3 มาตรา และไม่ขอแสดงความคิดเห็นถึงกกต. ชุดปัจจุบันว่าจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปจน สว.จะปฏิญาณตนหรือไม่ แต่ กกต.มีหน้าที่ที่จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

 

สำหรับผู้ที่ได้รับประกาศ 200 คน สามารถมารับหนังสือการรับรองให้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงานตัวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2 วัน คือ วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 

ทั้งนี้หลังจบแถลงข่าว ผู้สื่อข่าวยังได้ถามถึงการประกาศรับรองผลว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ โดยนายแสวง กล่าวติดตลกว่า ไม่ได้เตรียมตัวมา มัวแต่ยุ่งๆ กับเรื่องนี้อยู่ ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าสบายใจหรือยังหลังแถลง นายแสวง ตอบกลับว่า คุณเห็นผมยิ้มไหมล่ะ

 

ตรวจรายชื่อ สว. ได้ที่นี่ 

 

สำหรับรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 200 คน จาก 20 กลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพละ 10 คน และสำรองกลุ่มอาชีพละ 5 คน ประกอบด้วย
 

กลุ่ม1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 

1.พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์    
2.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี    
3.นายมงคล    สุระสัจจะ    
4.นายธวัช สุระบาล    
5.นายวร หินดี    
6.พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา    
7.พล.ท.สุกิจ ทั่งทอง    
8.นายอภิชาติ งามกมล    
9.พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร
10.นายอภินันท์ เผือกผ่อง
 

สำรองได้แก่


1.พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
2.นายภิญโญ ประกอบผล
3.พ.อ.ไพบูลย์ พัสดร
4.พล อ.นุชิต ศรีบุญส่ง
5.นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ

 

กลุ่ม2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 


1.พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย    
2.พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร    
3.นายเศก จุลเกษร    
3.นายสืบศักดิ์ แววแก้ว    
5.พล.ต.ต.สุนทร ขวัญเพ็ชร
6.พ.ต.ท.สุริยา บาราสัน    
7.นายบุญส่ง  น้อยโสภณ    
8.นายฉลอง  ทองนะ    
9.พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง    
10.พล.ต.ท.วันไชย  เอกพรพิชญ์    
 

สำรองได้แก่


1.นายอุลิช ดิษฐปราณีต
2.พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว
3.นายชำนาญพัฒน์ หาญแก้ว
4.นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล
5.น.ส.วิยะดา มุ่งผล

กลุ่ม3 กลุ่มการศึกษา 


1.นายอัษฎางค์ แสวงการ    
2.นายสมทบ  ถีระพันธ์    
3.นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว    
4.นายสุเทพ สังข์วิเศษ    
5.นายโสภณ ผาสุข    
6.นายสามารถ รังสรรค์    
7.นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด
8.นายสุทิน แก้วพนา    
9.นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ
10.นายกมล รอดคล้าย

สำรองได้แก่


1.นางอรทัย มูลคำ
2.น.ส.จิตรา พีชะพัฒน์
3. นายธนชน มุทาพร
4.นายบุญรักษ์ยอดเพชร
5.นายสมจิต สุวรรณบุษย์

กลุ่ม 4 สาธารณสุข

1.นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
2.นายสมบูรณ์ หนูนวล
3.นายบุญชอบ สระสมทรัพย์
4.นางนงลักษณ์ ก้านเขียว
5.นายฤชุ แก้วลาย    
6.นางพลินจิต ขันแก้ว
7.นายวันชัย  แข็งการเขตร
8.นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
9.น.ส.วิธาวีร์  ประทุมสวัสดิ์
10.นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย

สำรองได้แก่


1. นายชัยรัตน์ ธรรมสุภาพงศ์
2.นายประชา กัญญาประสิทธิ์
3.นางศิรินทร สนธิศิริกฤตย์
4 นายสุชาติ เอื้อพันธุ์พงศ์
5 นายไพโรจน์ บุญศิริคำชัย

กลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก 


1.นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว    
2.น.ส.อมร ศรีบุญนาค    
3.นางปวีณา   สาระรัมย์    
4.นายสมชาย นุ่มพูล    
5.นายพิมาย     คงทัน    
6.นายสาลี  สิงห์คำ    
7.นางกัลยา    ใหญ่ประสาน
8.นายเดชา    นุตาลัย    
9.น.ส.นิชาภา สุวรรณนาค    
10.นายชูชาติ    อินสว่าง

สำรองได้แก่


1.นายทรงพลพู ลสวัสดิ์
2.นายมนัส ไหวพริบ
3.น.ส.ณัฐนันท์ ทองดีวงศ์
4.นายโกเมท เกิดสมบัติ
5.นายธนกฤต ทองเต็ม


กลุ่ม 6  กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 


1.นายเตชสิทธิ์ ชูแก้ว    
2.นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง
3.น.ส.มาเรีย  เผ่าประทาน
4.นายยะโก๊ป หีมละ    
5.นายนิสิทธิ์  ปนกลิ่น    
6.นายจรุณ กลิ่นตลบ    
7.นายธนกร  ถาวรชินโชติ    
8.นายโชติชัย บัวดิษ    

9.นายอิสระ   บุญสองชั้น    
10.นายเศรณี อนิลบล

สำรองได้แก่


1.นายสมศักดิ์ คงเทศ
2.นายสง่า มังคละ
3.นายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม
4.นายวิถี สุพิทักษ์
5 นายตรีพล เจาะจิตต์
 
กลุ่ม7กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน 

1.นายชินโชติ แสงสังข์    
2.น.ส. เข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ
3.น.ส.วิภาพร ทองโสด    
4.นายประกาสิทธิ์    พลซา    
5.นายจตุพร    เรียงเงิน
6.นางสมพร    วรรณชาติ    
7.นายชวภณ     วัธนเวคิน    
8.นายแล ดิลกวิทยรัตน์    
9.นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ    
10.นายอมรศักดิ์ กิจธนานันท์

สำรองได้แก่


1.นายร่มไทร ทิพยเศวต
2 .นายอุทัย อัตถาพร
3 น.สศรีไพรนนทรีย์
4.นายจารุดล เขมิการัศมีกุล
5.นายภัทรพล เพชรพรหม

กลุ่ม 8 กลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

1.นายจิระศักดิ์ ชูความดี
2.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม
3.นายสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา    
4.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม    
5.นายนิรัตน์    อยู่ภักดี    
6.นายอภิชา    เศรษฐวราธร    
7.นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์    
8.นายนพดล     อินนา    
9.นายวิรัตน์    ลิ้มสุวัฒน์    
10.นายปฏิมา    จีระแพทย์

สำรองได้แก่


1.นายไตรวินิจ ตู้จินดา
2.น.ส.เพียงพร ดีเทศน์
3. นายปัญญา โตกทอง
4. นายดิเรก เหมนคร
5.นายโองการ ยาสิงห์ทอง


กลุ่ม9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

1.นายนิพนธ์ เอกวานิช    
2.นางวรรษมนต์    คุณแสน    
3.นายพิชาญ พรศิริประทาน    
4.นางสุมิตรา จารุกำเนิดกนก    
5.นางสมศรี    อุรามา    
6.นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง    
7.นายชัยธัช    เพราะสุนทร    
8.น.ส.มณีรัฐ     เขมะวงค์    
9.น.ส.ชญาน์นันท์    ติยะตระการชัย  10.นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร

สำรองได้แก่


1.นายสมชาย สาโรวาท
2.นางสุจิตรา ผาลีพัฒน์
3.นายชัยณรงค์ เยาวลักษณ์
4. นายอารักษ์ พลอยพาณิชย์
5.นายธนาธิป พรหมมชื่น

กลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกลุ่ม 9


1.นายโสภณ มะโนมะยา 
2.นายรุจิภาส  มีกุศล
3.พ.ต.ท.สง่า ส่งมหาชัย
4.นางแดง  กองมา
5.นายสมพาน พละศักดิ์
6.นายสุนทร เชาว์กิจค้า
7.นายนิคม  มากรุ่งแจ้ง
8.นายสหพันธ์  รุ่งโรจน์พณิชย์
9.นายนิทัศน์  อารีย์วงศ์สกุล
10นายมังกร  ศรีเจริญกุล

สำรองได้แก่


1.นายภิญโญ ขันติยู
2. นายสามารถ รัตนประทีปพร
3.ส.อ.อัครวัฒน์  พงศ์ธนาชลิตกุล
4.นางฉัฐสุภา  พงษ์เสนา
5.นายปฏิมา เหล่าชัย

กลุ่ม11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 


1.นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร    
2.นายกัมพล     สุภาแพ่ง    
3.นายพิศูจน์     รัตนวงศ์    
4.น.ส.ภาวนา ว่องอมรนิธิ    
5.นายอัครวินท์ ขำขุด
6.นายสุวิทย์    ขาวดี    
7.นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์    
8.นายณภพ    ลายวิเศษกุล
9.นางประทุม วงศ์สวัสดิ์    
10นายกมล    สุขคะสมบัติ    


สำรองได้แก่


1.นางชโลมใจ ชยพันธนาการ
2.นายกฤษฎนันต์ ทองวิภาวรรณ
3.นายธัญยะ พูลสวัสดิ์
4.นายพันธ์เลิศ ใบหยก
5.นางสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์

กลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม  


1.นางวราภัสร์  ไพพรรณรัตน์    
2.นางธารนี    ปรีดาสันติ์    
3.นางรจนา    เพิ่มพูล    
4.น.ส.ปุณณภา    จินดาพงษ์    
5.นายพละวัต    ตันศิริ    
6.นายณรงค์ จิตราช    
7.นาย ธนชัย แซ่จึง    
8.นายวีรยุทธ  สร้อยทอง    
9.น.ส.ตวงคุณ  ทรงธรรมวัฒน์    
10.นายพงษ์ศักดิ์  เกิดวงศ์บัณฑิต

สำรองได้แก่ 


1. นายสาโรจน์ สุวรรณวงศ์ 
2. นายชัชชัย ชินธรรมมิตร
3. นายรังสรรค์ สบายเมือง 
4. นายนิพนธ์จิระนรวิชช์
5. นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล
 
กลุ่ม13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม

1.นายสรชาติ วิชยสุวรรณพรหม    
2.นายพรเพิ่ม  ทองศรี    
3.นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์
4.นายกัมพล   ทองชิว    
5.นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล    
6.นายสุพัตรชัย เตียวเจริญโสภา    
7.นายขวัญชัย แสนหิรัณย์    
8.นายนพดล  พริ้งสกุล    
9.นายชาญวิศว์ บรรจงการ    
10นายมานะ มหาสุวีระชัย    
 

สำรองได้แก่


1. น.ส.ศิริวรรณ คูอัมพร
2.พ.ต.นฤต รัตนพิเชฎฐชัย
3.นายธนวัฒน์ ศรีสุข
4.นายศรีเมืองเจริญศิริ
5นายนันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช
 

กลุ่ม 14 สตรี 


1.นางมยุรี  โพธิแสน    
2.นางเจียระนัย ตั้งกีรติ    
3.น.ส.จารุณี  ฤกษ์ปราณี
4.น.ส. อัจฉรพรรณ หอมรส    
5.นางอจลา  ณ ระนอง    
6.นางจุฑารัตน์  นิลเปรม    
7.นางกานต์เปรมปรีด์    ชิตานนท์    
8.พ.อ.หญิงธณตศกร    บุราคม    
9.นางณัฏฐินีภรณ์   จันทรโณทัย  
10.นางวาสนา ยศสอน


สำรองได้แก่


1.น.ส.นฤมล ปิตาทานันท์
2.ณัฐมน ชื่นดวง
3.นางพาณิช แต้กิจพัฒนา
4.นางรุ่งนภา พุฒแก้ว
5.น.ส.พรรณรัตน์ จงอมรรัตน์


กลุ่ม15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 

1.นายกฤษณุ    เหลืองพิบูลกิจ    
2.นายกิตติพันธ์    อนันตกูลจิรโชติ
3.นายประเทือง    มนตรี    
4.นายนิเวศ    พันธ์เจริญวรกุล
5.นายสมดุลย์    บุญไชย    
6.นายสมหมาย    ศรีจันทร์    
7.นายชาญณรงค์    พรรุ่งโรจน์
8.นายยุคล    ชนะวัฒน์ปัญญา    
9.นายธนภัทร    ตวงวิไล    
10.นาย ศรายุทธ    ยิ้มยวน


สำรองได้แก่


1. นายชูเกียรติ สิงห์สูง 
2. นายปิยวิทย์ โกฎเพชร
3 นายขวัญชัย บุญเพ็ชร
4.นายอานันท์ รองพล 
5.นายวีระ เขนย

กลุ่ม16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา


1.นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
2.นายสุวิช    จำปานนท์    
3.นายนฤพล   สุคนธชาติ    
4.นายพิบูลย์อัฑฒ์  หฤหรรษ์ปราการ
5.นายวิเชียร  ชัยสถาพร    
6.นายปราณีต  เกรัมย์    
7.น.ส.รัชนีกร  ทองทิพย์    
8.นายอะมัด    อายุเคน
9.นายชวพล   วัฒนพรมงคล    
10.นางเอมอร  ศรีกงพาน


สำรองได้แก่


1.นายพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
2.นายณพลเดช มณีลังกา
3.น.ส.ณภัทร โชติพฤกษ์ชูกุล
4.นายศุภชัย มั่นใจตน
5.นายปัญญา หาญลำยวง

กลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์


1.นายนิรุตติ สุทธินนท์    
2.นางประไม    หอมเทียม    
3.นายชาญชัย    ไชยพิศ    
4.นายสากล    ภูลศิริกุล    
5.นายภาณุพงษ์    เต็งวงษ์วัฒนะ
6.น.ส.สายฝน    กองแก้ว    
7.นายศุภโชค    ศาลากิจ    
8.นายประภาส    ปิ่นตบแต่ง    
9.นางอังคณา นีละไพจิตร
10.นายประหยัด    จตุพรพิทักษ์กุล

สำรองได้แก่


1.พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง
2.นางนุชนารถ แท่นทอง
3.นายสงบ จินะแปง
4.นายษิทธา เบี้ยบังเกิด
5 นายธัชพงศ์ แกดำ

กลุ่ม18 สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 


1.นายสุทนต์  กล้าการขาย    
2.นายไชยยงค์    มณีรุ่งสกุล
3.นายสุพรรณ์    ศรชัย    
*4.น.ส.คอดียะฮ์    ทรงงาม    (โดนสอย) *
5.นายศุภชัย     กิตติภูติกุล    
6.นางอารีย์    บรรจงธุระการ    
7.นายจำลอง อนันตสุข    
8.นายชิบ    จิตนิยม    
9.น.ส.นันทนา    นันทวโรภาส    
10.นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย

สำรองได้แก่


1.ว่าที่พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์  ( ขึ้นแทน ) 
2. น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนีย์ชีวิน
3.นายประทีป คงสิบ
4. นางวราภรณ์ คัตตะพันธ์
5. นายสฤษดิ์ ไพรทอง

กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 


1.น.ส.เกศกมล    เปลี่ยนสมัย    
2.นายขจรศักดิ์    ศรีวิราช    
3.นายสิทธิกร ธงยศ    
4.นายโชคชัย    กิตติธเนศวร    
5.นายกิติศักดิ์    หมื่นศรี    
6.นายเอนก        วีระพจนานันท์    
7.นายสมชาย    เล่งหลัก    
8.น.ส.นวลนิจ    หงษ์วิวัฒน์    
9.นายพรชัย    วิทยเลิศพันธุ์    
10.นาย สุนทร    พฤกษพิพัฒน์

สำรองได้แก่


1.นายธนัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี
2.นายธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์
3.นายแดน ปรีชา
4.นายธนากร แหวกวารี
5.นายสุรชัย พรจินดาโชติ

กลุ่ม 20 อื่นๆ


1.พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี    
2.นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์    
3.นายอลงกต  วรกี    
4.นายณัฐกิตติ์    หนูรอด
5.นายภมร    เชาว์ศิริกุล    
6.พ.ต.อ.กอบ  อัจนากิตติ
7.นายชูชีพ    เอื้อการณ์    
8.นายวราวุธ     ตีระนันทน์
9.นางวลีรักษ์  พัชระเมธาพัฒน์    
10.นายเอกชัย  เรืองรัตน์
 
สำรองได้แก่
1.นายปภัชเดช เกตุพันธ์
2.น.ส.ภัทราภรณ์ คิดซ้าย
3. น.ส.ชนัดดา สงพัฒน์แก้ว
4.นายสุชพงศ์ บุญเสริม
5.นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม....  

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (บัญชีสำรอง)