svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดอำนาจหน้าที่ว่าที่ สว.ชุดที่ 13 เงินเดือนเท่าไหร่ มีสิทธิประโยชน์ยังไงบ้าง

26 มิ.ย. นี้ เราก็จะเริ่มเห็นหน้าตาของ สว.ชุดที่ 13 แล้ว วันนี้ "NationTV" จึงขอพาไปดูอำนาจหน้าที่สำคัญๆ ของการเป็นวุฒิสภาชุดใหม่นี้ พร้อมเปิดเงินเดือน-สิทธิประโยชน์-สวัสดิการ ที่พวกเขาจะได้รับ หลังจากฝ่าด่านมาตั้งแต่การเลือกในระดับอำเภอ-จังหวัด และสุดท้ายที่ระดับประเทศ

ในวันที่ 26 มิ.ย. 67 นี้ เราจะเริ่มเห็นหน้าตาของสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ชุดใหม่ 200 คน สำรองอีก 100 คน แล้ว หลังจากผ่านกลไกที่ซับซ้อน ตั้งแต่การเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และสุดท้ายที่ระดับประเทศ ด้วยกติกาที่อาจจะบอกว่าป้องกันการจัดตั้งกันมา และจะได้ สว.ที่มาจากหลากหลายอาชีพ และด้วยการเลือกถึง 2 รอบ ทั้งเลือกแบบกลุ่มเดียวกันและเลือกรอบไขว้โดยแบ่งสายจาก 20 กลุ่มอาชีพ วันนี้ (24 มิ.ย. 67) "NationTV" จึงขอพาไปดูอำนาจหน้าที่สำคัญๆ ของการเป็น สว.ชุดใหม่นี้ และสิ่งที่จะได้รับหลังจากได้อำนาจนี้อยู่ในมือ 

เปิดอำนาจหน้าที่ว่าที่ สว.ชุดที่ 13 เงินเดือนเท่าไหร่ มีสิทธิประโยชน์ยังไงบ้าง
เริ่มกันที่ อำนาจหน้าที่ว่าที่ สว.ชุดที่ 13  

สำหรับ สว.ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าเป็น สว.ชุดที่ 13 เริ่มต้นที่หน้าที่หลักของ สว.ชุดใหม่ ที่นอกเหนือจากการเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย และหน้าที่ในการเข้าประชุมรัฐสภาแล้ว สว.ยังต้องมีหน้าที่พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทั่วไป โดย สว.มีหน้าที่พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ต่อจากสส. , พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ภายหลังจากการพิจารณาของ สส. , พิจารณา พ.ร.ก.ที่ต้องพิจารณาร่วมกันของรัฐสภา 

เปิดอำนาจหน้าที่ว่าที่ สว.ชุดที่ 13 เงินเดือนเท่าไหร่ มีสิทธิประโยชน์ยังไงบ้าง

รวมทั้ง ให้คำแนะนำในการสรรหาและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ดังนี้ 

  • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  • ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 
  • คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


เปิดอำนาจหน้าที่ว่าที่ สว.ชุดที่ 13 เงินเดือนเท่าไหร่ มีสิทธิประโยชน์ยังไงบ้าง
นอกจากนี้ ยังมีสิทธิในการเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ , สิทธิในการเสนอความเห็นในกรณีร่าง พ.ร.บ.มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ , สิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก ในกรณี พ.ร.ก.นั้นไม่เป็นไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ง , สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อ ครม.ขอ , ให้ความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และยังมีสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วย

อย่างไรก็ตาม สว.ชุดใหม่นี้จะไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี , ติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ , การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ , การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ที่ สว.หรือ สส.ยับยั้งไว้ตามมาตรา 137 (2) หรือ (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา 271)

“สว.เฉพาะกาล” นัดถ่ายรูปหมู่ครั้งสุดท้าย ก่อนมีชุดใหม่เข้าทำหน้าที่
เปิดค่าตอบแทน-สิทธิประโยชน์-สวัสดิการ สว.  

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่ สว.จะได้รับก็มีไม่ใช่น้อย ทั้งเงินเดือน บวกเงินประจำตำแหน่ง 113,560 บาท แบ่งเป็น เงินเดือน 71,230 บาท เงินตำแหน่ง 42,330 บาท ขณะที่หากเป็นประธานวุฒิสภา เงินประจำตำแหน่งก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 119,920 บาท แบ่งเป็น เงินเดือน 74,420 บาท เงินตำแหน่ง 45,500 บาท ส่วนรองประธานวุฒิสภา จะได้รับ 115,740 บาท แบ่งเป็น เงินเดือน 73,240 บาท เงินตำแหน่ง 42,500 บาท

สำหรับเบี้ยประชุมกรรมาธิการ ครั้งละ 1,500 บาท ประชุมอนุกรรมาธิการ 800 บาท 

และสามารถตั้งผู้ช่วยประจำตัวได้ 8 คน แบ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน รับเงินเดือน 24,000บาท ผู้ชำนาญการ 2 คน และผู้ช่วยดำเนินงาน 5 คน รับเงินเดือนคนละ 15,000 บาท และสามารถเบิกค่าเดินทางได้ตามจริงทั้งการไปดูงานในประเทศหรือต่างประเทศและการเดินทางมาประชุม รวมถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล อย่าง ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป/ครั้ง จำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท กรณีเป็นผู้ป่วยนอกจำนวนเงินไม่เกิน 90,000 บาท 

“สว.เฉพาะกาล” นัดถ่ายรูปหมู่ครั้งสุดท้าย ก่อนมีชุดใหม่เข้าทำหน้าที่
นอกจากนี้ สว.ยังมีบำนาญ สว. ในรูปแบบกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง และเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา โดยหักจากเงินประจำตำแหน่งไม่เกิน 5% และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ด้วย