svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ผ่างบปี 68 รัฐบาลเศรษฐา เปิด 10 สถาบันอุดมศึกษา ได้งบอุดหนุนอุดมศึกษามากสุด

ผ่างบประมาณปี 68 รัฐบาล "เศรษฐา" เปิด 10 สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในระดับอุดมศึกษามากที่สุด

21 มิถุนายน 2567 การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 วงเงิน 3,752,700 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิ.ย. 67 ถือเป็นการจัดทำงบประมาณครั้งแรก ภายใต้รัฐบาล "เศรษฐา ทวีสิน"  ซึ่งได้มีการนำเข้าสู่การพิจาณา ของที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ 

หากโฟกัสไปที่ด้านการศึกษาแล้ว รัฐบาลได้จัดสรรงบไว้ 473,481.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.6 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกโรงเรียน การจัดทุนการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา งบประมาณจำนวนดังกล่าว รวมถึงเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการด้านการศึกษาด้วย  
ผ่างบปี 68 รัฐบาลเศรษฐา เปิด 10 สถาบันอุดมศึกษา ได้งบอุดหนุนอุดมศึกษามากสุด
 

โดยตามปฏิทินงบประมาณ เมื่อสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.งบในวาระที่ 1 แล้ว สภาฯ จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ ปี 68 ในวาระที่ 2 - 3 ในวันที่ 4 - 5 ก.ย. 67 

จากนั้นวุฒิสภาจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ ปี 68 ในวันที่ 9 - 10 ก.ย.67  ก่อนที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำร่าง พ.ร.บ.งบ ปี 68 ขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันที่ 17 ก.ย. 67 เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป  
ผ่างบปี 68 รัฐบาลเศรษฐา เปิด 10 สถาบันอุดมศึกษา ได้งบอุดหนุนอุดมศึกษามากสุด
ผ่างบปี 68 รัฐบาลเศรษฐา เปิด 10 สถาบันอุดมศึกษา ได้งบอุดหนุนอุดมศึกษามากสุด
ผ่างบปี 68 รัฐบาลเศรษฐา เปิด 10 สถาบันอุดมศึกษา ได้งบอุดหนุนอุดมศึกษามากสุด
 

ทั้งนี้สำหรับงบประมาณที่ใช้อุดหนุนในระดับอุดมศึกษา หรือ "มหาลัยวิทยาลัย" พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 68 มากสุด  20  อันดับแรกประกอบด้วย 

1. มหาวิทยาลัยมหิดล             13,614.8    ล้านบาท
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          5,942.3      ล้านบาท
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      5,837.5      ล้านบาท
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    5,827.1     ล้านบาท
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  5,306.1   ล้านบาท

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น          5,265.1     ล้านบาท
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     4,593.7     ล้านบาท
8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  4,302.4   ล้านบาท
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร  2,383.5   ล้านบาท
10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 2,209.1 ล้านบาท

11.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   2,111.4  ล้านบาท
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     2,010.6   ล้านบาท
13. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง            1,911.7   ล้านบาท
14. มหาวิทยาลัยบูรพา 1,850.3  ล้านบาท
15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  1,777.0  ล้านบาท 

16.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  1,727.1  ล้านบาท
17. มหาวิทยาลัยศิลปากร  1,592.3 ล้านบาท
18.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   1,528.8 ล้านบาท
19.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  1,490.2   ล้านบาท  
20.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   1,467.8 ล้านบาท

ที่มา : ร่าง พ.ร.บ.งบปี 68 จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ 
อ่านรายละเอียดงบประมาณทั้งหมด คลิกที่นี่