svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

วุฒิสภา มีมติเห็นชอบ "กฎหมายสมรสเท่าเทียม" รอมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจาฯ 120 วัน

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติ 130 ต่อ 4 เห็นชอบ "กฎหมายสมรสเท่าเทียม" รอมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน

18 มิถุนายน 2567 ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. ฯ ที่มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สว. เป็นประธาน และพิจารณาเสร็จแล้ว  

หลังให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นครบทั้ง 69 มาตรา โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม ด้วยคะแนน 130 ไม่เห็นด้วย 4 และ งดออกเสียง 18 เสียง และมีมติให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีกครั้ง และหลังประกาศในราชกิจจาฯ 120 วัน จึงจะมีผลบังคับใช้ 

วุฒิสภา มีมติเห็นชอบ \"กฎหมายสมรสเท่าเทียม\" รอมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจาฯ 120 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบกฎหมายสมรสเท่าเทียม กลุ่มเครือข่าย LGBTQIAN+ และภาคประชาชนได้มอบดอกไม้ เพื่อแสดงความขอบคุณให้กับ นายวัลลภ ตังค์คณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม วุฒิสภา และตัวแทนพรรคการเมือง อาทิ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวย้ำว่า การผ่านร่างกฎหมายครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าการเมืองมีความเป็นไปได้ ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าประชาชน พร้อมชื่นชมทุกคนที่ช่วยกันเป็นแรงผลักดัน หลังจากนี้ยังคงต้องร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ ก่อนมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน และวันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นชัยชนะของประเทศไทย 

 

นอกจากนี้ ยังมี สส.พรรคก้าวไกล ,นายกัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม , กรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทย ได้ร่วมกันแสดงความยินดีที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาและมีผลบังคับใช้ต่อไป