svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดตัวเลขผู้ผ่านเลือก สว.ระดับอำเภอ รอลุ้นฝ่าด่านระดับจังหวัด 16 มิ.ย. 67

10 มิถุนายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เปิดตัวเลขผู้ผ่านการเลือก สว.ระดับอำเภอ 23,645 ราย รอลุ้นฝ่าด่านต่อไป ระดับจังหวัด ที่จะเฟ้นหากันในวันที่ 16 มิ.ย. 67

10 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ระดับอำเภอทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา มียอดจำนวนผู้สมัคร สว.ที่คุณสมบัติผ่านตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน 46,206 ราย  เป็นชาย 26,727 ราย เป็นหญิง 19,479 ราย

ทั้งนึ้ มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้ากระบวนการเลือก หลังการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อแล้ว จำนวน 45,753 ราย เป็นชาย 26,436  ราย เป็นหญิง 19,317 ราย

และในการเลือกระดับอำเภอ ตามเวลาที่ผู้อำนวยการเลือกให้มาถึงสถานที่เลือกตามเวลากำหนด มีจำนวนผู้มารายงานตัวรอบแรก จำนวน 43,818 ราย   เป็นชาย 25,459 ราย เป็นหญิง 18,359  ราย

เมื่อผ่านการเลือกระดับอำเภอ มีจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ รอบแรก จำนวน 32,190 ราย เป็นชาย 19,754  ราย เป็นหญิง 12,436 ราย และเมื่อผ่านการเลือกรอบที่สอง ซึ่งเป็นการเลือกไขว้  มีจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด จำนวน 23,645 ราย เป็นชาย 15,077  ราย เป็นหญิง 8,568 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จำนวนผู้ได้รับเลือกจากระดับอำเภอไประดับจังหวัด แยกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้  

 • กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง จำนวน  1,332 ราย
 • กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน  1,171 ราย
 • กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา จำนวน  1,975 ราย    
 • กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข จำนวน 1,024 ราย 
 • กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา จำนวน 1,460 ราย     
 • กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน  จำนวน  1,565 ราย    
 • กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1,261 ราย 
 • กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 765 ราย   
 • กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน  1,057 ราย
 • กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น จำนวน 808 ราย 

เปิดตัวเลขผู้ผ่านเลือก สว.ระดับอำเภอ รอลุ้นฝ่าด่านระดับจังหวัด 16 มิ.ย. 67

 • กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว จำนวน 707 ราย   
 • กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม จำนวน 443 ราย    
 • กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน  671 ราย 
 • กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี จำนวน  1,800 ราย  
 • กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น จำนวน 1,987 ราย     
 • กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา จำนวน 1,103 ราย    
 • กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน  1,163 ราย  
 • กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน จำนวน 616 ราย      
 • กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 1,465 ราย   
 • และ กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่นๆ จำนวน  1,275 ราย   
 • รวมทั้งหมด จำนวน  23,645 ราย 

โดยวันที่ 10 มิ.ย. 2567 สำนักงาน กกต. จะรันหมายเลขผู้สมัครใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งระดับจังหวัด วันที่ 16 มิ.ย. 67 นี้ เมื่อแล้วเสร็จก็จะเผยแพร่รายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ และ application smart word ในวันถัดไป

เปิดตัวเลขผู้ผ่านเลือก สว.ระดับอำเภอ รอลุ้นฝ่าด่านระดับจังหวัด 16 มิ.ย. 67
ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยระบุว่า

ตามที่คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2567 นั้น 

ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะจัดทำประกาศผลการนับคะแนน โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอสำหรับกลุ่มนั้น เพื่อไปดำเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป และดำเนินการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ จำนวน 2 ชุด โดยส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่งจะเผยแพร่ในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ก่อนวันเลือกระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอหรือผู้ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอมอบหมาย จัดทำเอกสารหรือข้อมูลแนะนำตัวของแต่ละกลุ่มที่อยู่ ภายในเขตอำเภอของตน จากระบบบริหารจัดการการเลือก พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอมารับเอกสาร เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอนำมาในวันเลือกระดับจังหวัด

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ หรือ แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444
เปิดตัวเลขผู้ผ่านเลือก สว.ระดับอำเภอ รอลุ้นฝ่าด่านระดับจังหวัด 16 มิ.ย. 67
"อนุทิน" ชื่นชม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการเลือก สว.ระดับอำเภอ ราบรื่น ทุกฝ่ายพึงพอใจ - เชื่อเลือกระดับจังหวัด สัปดาห์หน้าเรียบร้อย

ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงภาพรวมการเลือก สมาชิกวุฒิสภาหรือ สว. ในระดับอำเภอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ที่ดำเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งชุดแรกในระดับอำเภอก็เข้ามาแล้ว ในสัปดาห์หน้า หวังว่าทุกอย่างจะดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

นายอนุทิน ยังได้ฝากชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนายอำเภอ ที่ถือว่าเป็นผู้บริหารจัดการให้การเลือก สว. ในด่านแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเมื่อวานก็ไม่ได้รับรายงานถึงความยุ่งยากยุ่งเหยิงอะไร ซึ่งทั้งหมดเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย

ส่วนการเลือกในระดับจังหวัดในสัปดาห์หน้า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีอะไรที่จะต้องปรับหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการวางแผน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บริหารกระบวนการขั้นตอน ให้เกิดความยุติธรรม ความเรียบร้อยให้มากที่สุด

logoline