svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กนป.มีมติแผนแก้ไขปัญหาราคาปาล์มทั้งระบบ เห็นชอบใช้น้ำมันดีเซล B7 ต่อไป

บอร์ด กนป. มีมติแผนแก้ไขปัญหาราคาปาล์มทั้งระบบ โดยเห็นชอบมาตรการการใช้น้ำมันดีเซล B7 ต่อไป หลังมีกระแสข่าวเสนอปรับสูตรน้ำมันดีเซล นำ B10 กลับมา

8 มิถุนายน 2567 มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า วานนี้ (7 มิ.ย.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. เป็นประธานการประชุมบอร์ด กนป. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อเตรียมพิจารณาแผนแก้ไขปัญหาราคาปาล์มทั้งระบบ โดยมีรายงานว่า มีการเสนอการปรับส่วนผสมไบโอดีเซล บี-100 ในน้ำมันดีเซล จากเดิม 7 เปอร์เซ็นต์ หรือ บี-7 เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยแก้ไขราคาปาล์มตกต่ำ เข้าสู่ที่ประชุม
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 

โดยมีรายงานว่า ที่ประชุม กนป. มีมติดังนี้

1. ทบทวนคำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มชุดใหม่ โดยให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการ และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม 5 จังหวัดภาคใต้ เพิ่มเติม จากเดิม  5 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และ นครศรีธรรมราช) เป็น 7 จังหวัด เพิ่มเติม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง

2.มอบหมายกระทรวงพลังงาน พิจารณาดำเนินการให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซื้อน้ำมัน ไบโอดีเซล (บี 100) ตามราคากลางที่กำหนด (หรือราคาประกาศจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาต่อไป

3. เห็นชอบการปรับเพิ่มความถี่ ในการแจ้งข้อมูลรับซื้อผลปาล์ม การผลิตน้ำมันปาล์ม ปริมาณคงเหลือ อัตราสกัดน้ำมันปาล์ม ราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จากเดิม แจ้งเป็นรายเดือน เป็น แจ้งเป็นรายวัน โดยมอบกรมการค้าภายใน เสนอต่อ กกร. ต่อไป
กนป.มีมติแผนแก้ไขปัญหาราคาปาล์มทั้งระบบ เห็นชอบใช้น้ำมันดีเซล B7 ต่อไป
 

4. เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน คงมาตรการการใช้น้ำมันดีเซล B7 ต่อไป
 
กนป.มีมติแผนแก้ไขปัญหาราคาปาล์มทั้งระบบ เห็นชอบใช้น้ำมันดีเซล B7 ต่อไป


5. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ให้เกิดความยั่งยืน

(1) มอบกรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ
(2) มอบกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ขยายการผลิตเมล็ดภัณฑ์ปาล์มคุณภาพ โดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
(3) มอบกรมวิชาการเกษตร ค้นคว้าแนวทางยับยั้งการระบาดของโรคการ์โนเดอร์ม่า
(4) มอบกรมส่งเสริมการเกษตร ขึ้นทะเบียนและฝึกอบรมคนตัดปาล์ม
(5) มอบกรมการค้าภายใน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง และศึกษาแนวทางจัดทำเครื่องตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 

6. มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาสินค้าจากปาล์มน้ำมันที่มีมูลค่าสูง

7. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตสินค้าที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำมันปาล์ม เพื่อเป็นการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ
กนป.มีมติแผนแก้ไขปัญหาราคาปาล์มทั้งระบบ เห็นชอบใช้น้ำมันดีเซล B7 ต่อไป