svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สถาบันพระปกเกล้า" เปิดผลสำรวจพบคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้อะไรกับการเลือก สว.

22 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"สถาบันพระปกเกล้า" เปิดเผยผลสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก สว. ปี 67 ของประชาชน พบเกือบ 1 ใน 4 ยังไม่รู้กำลังจะมีการเลือก ขณะที่ภาพรวม 70% ไม่รู้วิธีการเลือก

22 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชำธิปไตย ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 76 จังหวัด ได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก ส.ว. 2567" จาก 1,620 กลุ่มตัวอย่าง

โดยทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-18 พ.ค. 2567 ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป)

อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจพบว่า คนไทยเกือบ 1 ใน 4 ยังไม่ทราบว่า กำลังจะมีการเลือก สว.ชุดใหม่

"สถาบันพระปกเกล้า" เปิดผลสำรวจพบคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้อะไรกับการเลือก สว.

เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า "ท่านทราบหรือไม่ว่า กำลังจะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดใหม่เร็ว ๆ นี้" ผู้ตอบแบบสอบถาม

 • ร้อยละ 76.5 ระบุว่า ทราบแล้ว
 • ร้อยละ 23.5 ระบุว่า ยังไม่ทราบเลย


เมื่อทำการวิเคราะห์ผลการสำรวจลงไปในแต่ละกลุ่มประชากร ปรากฏว่า

 1. ผู้ตอบเพศหญิงที่ระบุว่า ยังไม่ทราบ (ร้อยละ 27.2) มีสัดส่วนสูงกว่าผู้ตอบเพศชายที่ระบุว่า ยังไม่ทราบ (ร้อยละ 19.5)
 2. ผู้ตอบที่มีอายุ 36-45 ปี เป็นกลุ่มที่ระบุว่าทราบแล้ว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.5 ใกล้เคียงกับผู้ตอบที่มีอายุ 46-60 ปี (ร้อยละ 79.4) และผู้ตอบที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 79.0) ในขณะที่ผู้ตอบที่มีอายุ 18-25 ปี เป็นกลุ่มที่ยังไม่ทราบว่ากำลังจะมีการเลือก สว.ชุดใหม่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.3
 3. ผู้ตอบที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เป็นกลุ่มที่ระบุว่า ทราบแล้วมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.8 ในขณะที่ผู้ตอบที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นกลุ่มที่ยังไม่ทราบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.9

คนไทย 70% ยังไม่ทราบวิธีการเลือก สว.

เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า "ท่านทราบวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) หรือไม่" ผู้ตอบแบบสอบถาม

 • ร้อยละ 28.3 เท่านั้นที่ระบุได้ถูกต้องว่า "เป็นการเลือกกันเองของผู้สมัคร"
 • ร้อยละ 21.5 ยังเข้าใจว่าการได้มาซึ่ง สว. รอบนี้ เป็นการ "คัดสรร สว. จากกลุ่มอำชีพ"
 • ร้อยละ 15.5 เข้าใจว่าเป็นการเลือกตั้ง สว. โดยตรงของประชาชน
 • ร้อยละ 34.7 ยังไม่ทราบวิธีการได้มาซึ่ง สว. ชุดใหม่


เมื่อทำการวิเคราะห์ผลการสำรวจลงไปในแต่ละกลุ่มประชากร ปรากฏว่า

"สถาบันพระปกเกล้า" เปิดผลสำรวจพบคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้อะไรกับการเลือก สว.

 

 1. ผู้ตอบเพศหญิงที่ระบุว่ายังไม่ทราบ หรือยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีกำรเลือก สว. (ร้อยละ 75.7) มีสัดส่วนสูงกว่าผู้ตอบเพศชาย ที่ระบุว่ายังไม่ทราบหรือยังเข้าใจผิด (ร้อยละ 67.4)
 2. ผู้ตอบที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ทราบวิธีการได้มาซึ่ง สว. ชุดใหม่ที่ถูกต้องแล้วมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 ใกล้เคียงกับผู้ตอบที่มีอายุ 46-60 ปี (ร้อยละ 28.5) ผู้ตอบที่มีอายุ 36-45 ปี (ร้อยละ 28.4) และผู้ที่มีอายุ 26-35 ปี (ร้อยละ 28.0) ตามลำดับ ในขณะที่ผู้ตอบที่มีอายุ 18-25 ปี เป็นกลุ่มที่ยังไม่ทราบหรือยังเข้าใจผิด เกี่ยวกับวิธีการเลือก สว. ชุดใหม่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.9
 3. ผู้ตอบที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เป็นกลุ่มที่ทราบวิธีการได้มาซึ่ง สว. ชุดใหม่ที่ถูกต้องแล้ว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.4 ในขณะที่ผู้ตอบที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นกลุ่มที่ยังไม่ทราบหรือยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีการเลือก สว. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.3
logoline