svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาลให้ "ก้าวไกล" ครั้งสุดท้ายยืดแจงยุบพรรคอีก 15 วัน ครบกำหนด 2 มิ.ย.นี้

15 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ศาลรัฐธรรมนูญ" ขยายเวลาครั้งสุดท้ายให้ "ก้าวไกล" ยื่นคำชี้แจงคดียุบพรรคฐานล้มล้างการปกครอง ออกไปอีก 15 วัน โดยครบกำหนด 2 มิ.ย. เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

15 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการนัดประชุมปรึกษาคดีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล 

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐาน อันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้อง) มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

 

ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฎตามคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง
และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด 10 ปี

นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค ผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง

ต่อมา ผู้ถูกร้องยื่นคำร้อง ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2567 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่สอง ออกไปอีก 30 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรก และศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปอีก 15 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดขยาย
ระยะเวลาครั้งแรก

ต่อมา ผู้ถูกร้องยื่นคำร้อง ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่สาม เป็นครั้งสุดท้าย ออกไปอีก 15 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งที่สองแล้ว

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องซึ่งขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามขอ ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญใน วันที่ 2 มิถุนายน 2567

logoline