svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ผู้ตรวจฯ โยน กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย "พิชิต ชื่นบาน" ปมคุณสมบัติรมต.

"ผู้ตรวจแผ่นดิน" มีมติโยนเผือกร้อนให้ กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติ "พิชิต ชื่นบาน" อ้างไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  

14 พฤษภาคม 2567 "พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์" เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยผลวินิจฉัยคำร้องที่ขอให้พิจารณาเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณี "นายพิชิต ชื่นบาน" รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 160 (4) และ (5)  

โดยผู้ตรวจฯ วินิจฉัยแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ สส. หรือ สว.จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้อง ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และมาตรา 170 วรรคสาม ยังกำหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้อีกด้วย

ขณะเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมามีกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจนมีคำวินิจฉัยแล้ว ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2562 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 29/2563 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2564 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2565 และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2567  

พ.ต.ท.กีรป กล่าวต่อว่า และ กกต. ก็ได้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2561 และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 7/2562 กรณีนี้จึงเป็นการที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาตามคำร้องเรียนในเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 37 (3) และเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระอื่น หรือที่องค์กรอิสระอื่นรับไว้ดำเนินการแล้ว ตามมาตรา 37 (4) พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดเป็นเรื่องที่ห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณา

ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่อาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงส่งเรื่องต่อ กกต. เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป