svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"วราวุธ" ประกาศ "ชทพ." เป็นพรรคร่วมที่รับผิดชอบต่อนโยบายรัฐบาล

20 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"วราวุธ" ประกาศกลางเวทีประชุมใหญ่สามัญฯ ยัน "ชาติไทยพัฒนา" เป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่รับผิดชอบต่อนโยบายที่แถลงต่อสภา เพื่อทำคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มให้ดีกว่าเดิมผ่าน "สวัสดิการโดยรัฐ"

20 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "พรรคชาติไทยพัฒนา" ได้จัดประชุมสามัญครั้งที่ 1 / 2567 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ โดยมี "นายวราวุธ ศิลปอาชา" รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค เป็นประธานการประชุม

สำหรับบรรยากาศได้มีกรรมการบริหารพรรค ผู้แทนสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 

ทั้งนี้ การประชุมใหญ่สามัญจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 43 และมาตรา 61 ที่กำหนดให้หัวหน้าพรรคต้องจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือน เม.ย. ของทุกปี 

โดยในการประชุมพรรคชาติไทยพัฒนา ไม่มีการปรับโครงสร้างแต่อย่างใด ที่ประชุมจะมีการประชุมสามัญตามระเบียบวาระ ได้แก่

 • เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 • เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2 / 2566 ของพรรคชาติไทยพัฒนา เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา


สำหรับวาระเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่

 • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
 • แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมในปี 2568 ตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
 • แผนงานและโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2567


ส่วนวาระเรื่องพิจารณา

 • จะมีการให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2566 มาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2566 ตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

นายวราวุธ กล่าวกับสมาชิกพรรค เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายพรรคในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะงานในภารกิจที่ชาติไทยพัฒนาได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ผ่านฮอตไลน์ 1300 ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนในกรณีวิกฤตได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ เรื่องวิกฤตประชากร ที่ประเทศไทยพบว่ามีผู้สูงอายุถึง 13 ล้านคน เด็กเกิดใหม่มีเพียง 5 แสนคน การเผชิญกับวิกฤตวัยแรงงานที่ขาดแคลน ประสบกับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ กระทรวง พม. ได้จัดทำสมุดปกขาวพัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปเมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน กำลังจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ประชากรและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 57 โดยมีสาระสำคัญ คือ "ข้อเสนอเชิงนโยบายวิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย" ประกอบด้วยนโยบาย 5x5 คือ 5 ด้าน 5 นโยบาย

นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการที่ขับเคลื่อนอยู่ ด้านมิติทางกฎหมาย คือผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งกฎหมายที่เร่งดำเนินการสองฉบับเชื่อว่าจะสำเร็จภายในปีนี้

ส่วน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ร่างพ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก และยังมีโครงการนำร่องในการอัพสกิลพัฒนาศักยภาพของคนพิการ โดยประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อจัดอบรมพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพร่วมกับฝ่ายนายจ้าง เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการ

นอกจากนี้ หลายโครงการที่ทำไปแล้ว โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง เน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอื่นๆในชุมชนหวังเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักในการทำงาน ต้องตรงจุด ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 

"ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อพรรค ต่อสมาชิกพรรค และประชาชนตามนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้ประกาศไว้ ขณะเดียวกัน ในฐานะหนึ่งในรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องรับผิดชอบต่อนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่ได้แถลงไว้"  นายวราวุธ กล่าว 

 

อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะนโยบายด้านสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามที่ได้ประกาศไว้ ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะดูแลให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วย สวัสดิการโดยรัฐ อันถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของฝ่ายการเมืองต่อประเทศชาติและประชาชน

สำหรับแนวทางการทำงานของกระทรวง พม. ยึดมั่นอุดมการณ์ในการดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ไม่ต่างกับอุดมการณ์ของพรรคชาติไทยพัฒนา ข้อ 6 ที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย

รวมถึงข้อ 7 ที่ว่า เชื่อมั่นในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสริมสร้างความเท่าเทียมในสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ด้อยโอกาสภายใต้จิตสำนึกสาธารณะ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม

 

"สิ่งที่เรากำลังทำนั้นล้วนสอดคล้องกับอุดมการณ์ เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์เป็นฟันเฟืองที่สำคัญอย่างยิ่งในการจะขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม" หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ระบุ

 

ส่วนการทำหน้าที่ในสภาของ สส.พรรคชาติไทยพัฒนา

 • กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่มี "นายพานุวัฒน์ สะสมทรัพย์" เป็นประธาน
 • กมธ.การสวัสดิการสังคม
 • กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ


นอกจากนี้ กฎหมายที่สมาชิกพรรคร่วมโหวต อาทิ

 • ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด
 • ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม  

 

"ผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคน เรายังคงทำหน้าที่ทุกอย่าง อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และทำอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ขอบคุณสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคน หวังว่าทุกการขับเคลื่อนงานที่พวกเรากำลังทำอยู่ จะได้รับแรงสนับสนุนทั้งกายและใจ จากพวกเราทุกคน" นายวราวุธ กล่าว

logoline