svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

8 เมษายน "วันสถาปนากระทรวงกลาโหม" 137 ปี กิจการทหารไทยยุคใหม่พัฒนาไปถึงไหน

07 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

วันนี้ในอดีต 8 เมษายน "วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม" กิจการทหารยุคใหม่ของชาติไทย กับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคตที่ต้องจับตา ครบ 134 ปี พัฒนาไปถึงไหน ตอบโจทย์ตรงความต้องการของสังคมหรือไม่

ทุกวันที่ 8 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญของประเทศไทย และคนไทยทั้งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้าย "วันสถาปนากระทรวงกลาโหม" กระทรวงสำคัญที่มีหน้าที่ดูแลชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน โดยในปี 2567 นี้ กระทรวงกลาโหม จะมีอายุครบ 137 ปี 

การสถาปนากระทรวงกลาโหม เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5 ที่ทรงปฏิรูปประเทศไทยในหลายด้าน เพื่อให้ทัดเทียมบรรดาอารยะประเทศ หนึ่งในนั้นคือด้าน "กิจการทหาร" โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนากรมยุทธนาธิการขึ้นที่โรงทหารหน้า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2430 ถือเป็นวันเริ่มต้นของกิจการทหารไทยยุคใหม่ 
8 เมษายน \"วันสถาปนากระทรวงกลาโหม\" 137 ปี กิจการทหารไทยยุคใหม่พัฒนาไปถึงไหน

วันดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศพระบรมราชโองการ ชื่อว่า "ประกาศจัดการทหารเพื่อสถาปนากรมยุทธนาธิการขึ้นที่โรงทหารหน้า" หรือศาลาว่าการกลาโหมในปัจจุบัน โดยมีพระราชประสงค์ที่จะรวมกรมทหารบกและกรมทหารเรือไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างเอกภาพและศักยภาพในการบังคับบัญชา และบริหารจัดการทหารให้มีรูปแบบเป็นสากล นับตั้งแต่นั้นมา จึงได้ถือเอาวันที่ 8 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม 
ศาลาว่าการกลาโหม หรือกระทรวงกลาโหม
 

ปัจจุบนัน กระทรวงกลาโหม มีหน่วยงานในสังกัด และแบ่งส่วนราชการระดับกรมออกเป็น 5 หน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ดังนี้

สำนักงานรัฐมนตรี 

 • มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองของรัฐมนตรี และมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลสำนักงานจเรทหารทั่วไป


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 • มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวง


กองทัพไทย 

 • มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพไทย การป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ควบคุมการปฏิบัติงานของกองบัญชาการกองทัพไทย


หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหม ยังมีหน่วยงานในกำกับดูแล ประเภทองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐ ประกอบด้วย

องค์การมหาชน

 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


รัฐวิสาหกิจ

 • บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด


องค์การของรัฐ แต่ ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

 • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


รวมถึงหน่วยงานในอดีต อย่าง

 • องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • องค์การแบตเตอรี่
 • องค์การฟอกหนัง
 • องค์การแก้ว
 • องค์การทอผ้า
 • กรมราชองครักษ์

8 เมษายน \"วันสถาปนากระทรวงกลาโหม\" 137 ปี กิจการทหารไทยยุคใหม่พัฒนาไปถึงไหน

กระทรวงกลาโหม 137 ปี พัฒนากิจการไปถึงไหน

ตั้งแต่อดีต กระทรวงกลาโหม มีบทบาทสำคัญในด้านการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของรัฐ ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาความพร้อม ให้สามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญในภาพรวม คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นกองทัพชั้นนำ 
8 เมษายน \"วันสถาปนากระทรวงกลาโหม\" 137 ปี กิจการทหารไทยยุคใหม่พัฒนาไปถึงไหน

อย่างไรก็ตามจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจากอดีต การสู้รบ ศึกสงคราม ลดลง ภัยแห่งความมั่นคงเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามยุคสมัย รวมถึงมีการนำเสนอแง่มุมด้านต่าง ๆ ของทหาร โดยเฉพาะแง่มุมบทบาทและหน้าที่ของทหารและกระทรวงกลาโหม และยังมีเรื่องอื้อฉาวต่าง ๆ ผ่านสื่อต่าง ๆ มากขึ้น จึงทำให้ถูกตั้งคำถามจากผู้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยว่า "ทหารและกองทัพมีไว้ทำไม" เนื่องจากในแต่ละปี กระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเป็นลำดับต้น ๆ และยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอีกหลายฉบับ และที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คือคำถามเรื่อง "การปฏิรูปกองทัพ" และ "การเกณฑ์ทหาร"
8 เมษายน \"วันสถาปนากระทรวงกลาโหม\" 137 ปี กิจการทหารไทยยุคใหม่พัฒนาไปถึงไหน

ที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหม ได้มีความพยายามการปรับตัว ผ่านแผนการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม-เหล่าทัพ รวมถึงด้านกำลังพล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยปรับปรุงโครงสร้างให้มีขนาดกะทัดรัด คล่องตัว ทันสมัย เช่น การยุติแผนการเสริมสร้างกองพลทหารราบที่ 7 และกองพลทหารม้าที่ 3 ของกองทัพบก การปรับลดกำลังทหารพราน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,656 อัตรา  

การปรับลดนายทหารชั้นยศสูง เพื่อลดงบประมาณด้านกำลังพล โดยในห้วงปี 2570 ให้เหลือ 50% ตามแผนที่กำหนด รวมถึงการปิดการบรรจุกำลังพล และลดกำลังพลในปี 2560-2564 ไปแล้วกว่า 8,000 นาย และเมื่อถึงปี 2570 จะสามารถปรับลดกำลังลงได้ประมาณ 12,000 นาย 

ส่วนการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารกองประจำการนั้น จำนวนที่ตรวจเลือกในแต่ละปี จะสอดคล้องกับโครงสร้างการจัดและภารกิจของกองทัพ ปัจจุบันมีความต้องการพลทหารปีละประมาณ 90,000 นาย และกำลังปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จำนวนนี้มีผู้สมัครใจเข้าเป็นทหาร เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการพัฒนาไปสู่การใช้ระบบการสมัครใจเข้าเป็นทหารได้ในอนาคต
8 เมษายน \"วันสถาปนากระทรวงกลาโหม\" 137 ปี กิจการทหารไทยยุคใหม่พัฒนาไปถึงไหน

ในปี 2567 นี้แผนการปรับโครงสร้างในระยะเร่งด่วนคือการ “ลดกำลังพล-ยุบหน่วย-ปิดตำแหน่ง 700 อัตรา" โดยเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา นายสุทิน  คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คนปัจจุบัน เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภากลาโหมได้ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอของคณะทำงานด้านการปฏิรูปกองทัพ ส่วนที่สำคัญคือการปรับลดกำลังพลในระยะแรก ซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568 – 2570 และปิดอัตราที่ไม่จำเป็น รวมทั้งอัตราที่เกษียณ รวมแล้วกว่า 700 อัตรา นอกจากนั้น มีการยุบรวมหรือควบรวมองค์กรหรือหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งการยุบหน่วยงาน ส่งผลให้งบประมาณลดลง
นายสุทิน  คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คนปัจจุบัน

ตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนราชการของหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม-เหล่าทัพ  ในระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 2570 ประกอบด้วย 

ปิดอัตรา : โดยไม่บรรจุกำลังพลในตำแหน่ง และสามารถเปิดบรรจุเมื่อมีความจำเป็นทางด้านยุทธการ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม 700 กว่าอัตรา งบประมาณลดลง 34 ล้านกว่าบาท โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับแผนการบริหารจัดการกำลังพล

การควบรวมหน่วย : ที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ควบรวมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกำลังพลสำรอง กับ กองการสัสดี กรมสรรพกำลังกลาโหม
ปรับปรุงโครงสร้างกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ให้สอดคล้องกับ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร และเพิ่มการตรวจรักษาด้านจิตเวช

แปรสภาพสำนักงานอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียน

กองบัญชาการกองทัพไทย
แปรสภาพศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น สำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แปรสภาพศูนย์ไซเบอร์ทหาร เป็น หน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหาร

กองทัพอากาศ
จัดตั้ง สำนักจัดหายุทโธปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และสำนักการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ โดยปรับเกลี่ยจาก สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ควบรวมศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ กับ กรมเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

จัดตั้งศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง
โอนภารกิจการตรวจสอบมาตรฐานการบินของกรมจเรทหารอากาศ ให้ สำนักงานการบินกองทัพอากาศ
ปรับโครงสร้างกรมช่างทหารอากาศ, กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และกรมสรรพาวุธทหารอากาศรองรับสหวิทยาการ

ทั้งนี้ การยุบหน่วย  ที่หมดความจำเป็น คือ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
8 เมษายน \"วันสถาปนากระทรวงกลาโหม\" 137 ปี กิจการทหารไทยยุคใหม่พัฒนาไปถึงไหน

นอกจากนี้แผนการปฏิรูปกองทัพ ยังตั้งเป้าลดจำนวนนายพลของกองทัพไทยทั้งสามเหล่าทัพ ซึ่งคาดการณ์ว่า มีราว 1,000 นาย ให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งภายในปี 2570 และใช้ระบบการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจทั้งหมด ภายในเดือนกันยายน 2570 จากเดิมที่เคยกำหนดไว้ปีละ 200,000 แสนนาย ปัจจุบันลดลงมาเหลือปีละ 85,000 นาย ส่วนจะลดลงกว่านี้อีกได้หรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เพื่อให้กองทัพมีขนาดที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น
8 เมษายน \"วันสถาปนากระทรวงกลาโหม\" 137 ปี กิจการทหารไทยยุคใหม่พัฒนาไปถึงไหน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ย้ำกับสื่อมวลชนหลังเข้ารับตำแหน่งว่า จะไม่ใช้คำว่าปฏิรูปกองทัพ แต่จะใช้คำว่า พัฒนากองทัพร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลจะร่วมกันพัฒนากองทัพ ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมกับประชาชน ทั้งการเปลี่ยนรูปแบบเกณฑ์ทหารเป็นสมัครใจ, ปรับปรุงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารฯ เป็นแบบสร้างสรรค์ รวมถึงการปรับลดกำลังพลนายทหารระดับสูง ฯลฯ  

ขณะที่ เว็บไซต์พรรคเพื่อไทย พรรคแกนนำรัฐบาล ได้ระบุนโยบายหลักของพรรค เกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพไว้อย่างชัดเจนว่า เพื่อให้เป็นทหารมืออาชีพ ป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงทางการเมือง และการบริหารราชการแผ่นดิน ให้มีความเป็นทหารอาชีพ และแก้ไขกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ให้เข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจ

ดังนั้นจึงต้องติดตามว่าผ่านไป 137 ปี กิจการทหารไทยยุคใหม่ จะมีทิศทางและการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหมในอนาคต จะเป็นไปตามแผนการปฏิรูป ที่ได้มีการวางไว้หรือไม่อย่างไร และความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับการเมืองจะเป็นไปในรูปแบบไหน รวมถึงทหารจะได้ทำหน้าที่ทหารอย่างแท้จริง โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้จริงหรือไม่ 
8 เมษายน \"วันสถาปนากระทรวงกลาโหม\" 137 ปี กิจการทหารไทยยุคใหม่พัฒนาไปถึงไหน

logoline