svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โพลหนุน"มาดามเดียร์"นั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป

06 ธันวาคม 2566
713

เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน "อยากเห็นใครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์" เข้ามาดูมีคำตอบครบ ทั้งเหตุผล-ปัจจัย จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ในหัวข้อ "อยากเห็นใครเป็นพรรคประชาธิปัตย์"

โพลหนุน"มาดามเดียร์"นั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป

โดยสำรวจระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค. 2566 ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายใน 6 ภูมิภาค เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,216 ตัวอย่าง จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น ด้วยวิธี Stratified Five - Stage Random Sampling แต่ละตัวอย่างที่ถูกเลือกมีค่าถ่วงน้ำหนัก (sampling weight) ที่แตกต่าง วิธีการสำรวจเป็นแบบผสม โดยลงพื้นที่สำรวจ 50% และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 50% ค่าความผิดพลาด (error) ของการสำรวจอยู่ที่ 3%  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

 

ผลการสำรวจ

ผู้ท้าชิง/แคนดิเดต "หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์" 

พบว่าประชาชนอยากให้เป็นหัวหน้าพรรค คือ

 • น.ส.วทันยา บุนนาค 71.56%
 • นายนราพัฒน์ แก้วทอง 28.44% 

โพลหนุน"มาดามเดียร์"นั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป

 

ผู้ท้าชิง/แคนดิเดต "เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์" 

พบว่าประชาชนอยากให้ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว

 • นายชัยชนะ เดชเดโช 44.52%
 • นายเดชอิศม์ ขาวทอง 25.79%
 • ไม่มีความเห็น 29.69%

จุดเด่น/จุดแข็งของพรรคประชาธิปัตย์ 3 ลำดับแรก

 1. เป็นพรรคที่จัดตั้งขึ้นมายาวนาน มีความน่าเชื่อถือ อยู่คู่การเมืองไทย  65.58%
 2. มีสมาชิกพรรคจำนวนมากกระจายทั่วประเทศ 36.07%
 3. มีผู้บริหารพรรค กรรมการพรรค และคนดำเนินงานพรรคที่มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อน และพัฒนาพรรค 25.29%

โพลหนุน"มาดามเดียร์"นั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป

สิ่งที่อยากให้พรรคประชาธิปัตย์ปรับเปลี่ยน 3 ลำดับแรก

 1. เปิดทางให้คนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของพรรคได้มากขึ้น 33.75%
 2. ให้โอกาสคนรุ่นใหม่นำพรรค/มีอำนาจบริหารจัดการได้อย่างแท้จริง ไม่เป็นหุ่นเชิดของคนบางกลุ่ม 33.62%
 3. มีอุดมการณ์แสดงจุดยืนของพรรคที่ชัดเจน ให้ประชาชนเห็น/สัมผัส/สนใจ เพื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดนใจ 27.19%

โพลหนุน"มาดามเดียร์"นั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป

หากพรรคประชาธิปัตย์มีการปรับโฉมแล้ว มีโอกาสที่ท่านจะเลือกประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ พบว่า

 • ไม่แน่ใจ 72.05%  
 • เลือกอย่างแน่นอน 15.36%
 • ไม่เลือกอย่างแน่นอน 12.59% 

ลักษณะทางประชากร และภูมิภาค  

 • เพศ ประชาชน 48.60% เป็นเพศชาย 48.44% เป็นเพศหญิง 2.30% เป็นเพศทางเลือก
 • อายุ ประชาชน 15.79% อายุ 18-25 ปี 20.89% อายุ 26-35 ปี 23.27% อายุ 36-45 ปี 23.60% อายุ 46-59 ปี และ 16.45% อายุ 60 ปีขึ้นไป 
 • อาชีพ ประชาชน 7.73% เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 17.68%​ เป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  26.81% ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 4.61% ช่วยธุรกิจ/งานครอบครัว 18.34% รับจ้างทั่วไป  11.60% เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 7.32% เป็นนักเรียน/นักศึกษา 5.35% ว่างงาน (รอสมัครงาน) และ 0.58% มีอาชีพอื่นๆ ได้แก่ ทุพพลภาพ ป่วยติดเตียง สมัครใจที่จะว่างงาน
 • ระดับการศึกษา ประชาชน 16.94% มีการศึกษาระดับประถม/ต่ำกว่า 34.54% มัธยม/ปวช. 29.28% อนุปริญญา/ปวส. 17.52% ปริญญาตรี และ 1.73% สูงกว่าปริญญาตรี

ภูมิภาค ประชาชน 14.47% อยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 18.42% อยู่ในภาคเหนือ 13.82% อยู่ในภาคใต้ 13.16% อยู่ในภาคกลาง และภาคตะวันตก 7.89% อยู่ในภาคตะวันออก 32.24% อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ