svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาให้ "พิธา" แจงปม ถือหุ้น itv - หาเสียงยกเลิกม.112

06 ธันวาคม 2566
487

ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาให้ "พิธา" แจงปม ถือหุ้น itv ถึง12 ธ.ค. ส่วนคดีหาเสียงยกเลิก ม.112 ขยายให้ถึง 18 ธ.ค. ก่อนไต่สวนพยานแบบเฉพาะให้ผู้เกี่ยวข้องฟัง วันที่ 20 และ 25 ธ.ค.นี้

6 ธันวาคม 2566 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาคดี ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6)ประกอบมาตรา 98(3)หรือไม่ จากกรณีเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัทไอทีวี จำกัด มหาชน ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ อยู่ในวันสมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ

คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งรับคำร้องไว้พิจารณา และสั่งให้ นายพิธา ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สส. นับแต่วันที่ 19 ก.ค ที่ผ่านมา จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย ต่อมา นายพิธา ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมบัญชีระบุพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ ฉบับลงวันที่ 2 ต.ค. 66 และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 18 ต.ค. 66

โดยศาลได้อนุญาตตามที่ นายพิธา ขอขยายระยะเวลาจัดทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง หรือความเห็นล่วงหน้า โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องสำเนาแก่คู่กรณีฝ่ายอื่น เพื่อทราบก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่า 7 วัน จากนั้นอภิปรายเตรียมการไต่สวนในวันพุธที่ 20 ธ.ค.นี้ เวลา 9:30 น.

ส่วนคดีที่ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความพุทธะอิสระ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำของ นายพิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้น ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 1 และพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เสนอร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ..เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

คดีอยู่ในระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ ให้พยานบุคคลของผู้ถูกร้องทั้งสอง และพยานผู้เชี่ยวชาญจัดทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ ซึ่งพยานบุคคลของผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 4 พ.ค 66 ขอขยายระยะเวลายื่นบันทึกถ้อยคำข้อเท็จจริงหรือความเห็นออกไปอีก 10 วันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายแล้ว อนุญาตให้ขยายระยะเวลาถึงวันจันทร์ที่ 18 พ.คและกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 20 ธ.ค.เวลา 9.30 น ก่อนที่จะมีการไต่สวนพยานบุคคลในวันจันทร์ที่ 25 ธ.ค.66เวลา 9:30 น.

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังแจ้งด้วยว่า การไต่สวนพยานบุคคลในทั้ง 2 คดีดังกล่าวคือวันที่ 20 ธ.ค.และ 25 ธ.ค.นี้ ศาลอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเข้าร่วมรับฟังการไต่สวน