svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

พ้นมลทิน "ออมสิน" อดีตรมช.คมนาคม ป.ป.ช.ตีตกข้อกล่าวหา แต่ "ศรศักดิ์" ไม่รอด

04 ธันวาคม 2566
2.8 k

พ้นมลทิน "ออมสิน ชีวะพฤกษ์" อดีตรมช.คมนาคม ยุคยิ่งลักษณ์ "ป.ป.ช." ตีตก ข้อกล่าวหา เซ็นอนุมัติโครงการป้องกันชายฝั่งหาดสมิหลามิชอบ ขณะที่ "ศรศักดิ์" อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า ไม่รอด

4 ธันวาคม 2566 นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ในฐานะรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าวกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหา นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กับพวกรวม 6 ราย ว่าพิจารณาให้ผู้เสนอราคาบางรายไม่ผ่านคุณสมบัติในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถ.ชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งๆ ที่มีผลงานลักษณะเดียวกันกับผู้ชนะการประกวดราคาและเสนอราคาต่ำกว่า

ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดสมิหลา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25 ม.ค. 2559 ราคากลาง 269,900,000 บาท มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา จำนวน 4 ราย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย นายดนัย คำนึงเนตร, นางจุฑามาศ อัชกุล, นายจิรัฏฐ์ ลักษณะละม้าย และนายนคฤกษ์ คำม่วง

ออมสิน ชีวะพฤกษ์ อดีตรมช.คมนาคม ยุค ยิ่งลักษณ์

ได้รายงานผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งฯ ต่อนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ว่ากิจการร่วมค้านราบางกอก ซึ่งเสนอราคา 254,330,000 บาท ไม่ผ่านคุณสมบัติในการเข้าประกวดราคา เนื่องจากไม่ได้ยื่นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาครั้งนี้ และเห็นควรจ้างบริษัท เค.พี.ซี. เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเสนอราคา 269,600,000 บาท เนื่องจากมีคุณสมบัติถูกต้องและเสนอราคาต่ำสุด  ทั้งที่ผลงานของผู้เสนอราคาทั้งสองรายดังกล่าวใช้เทคนิคการก่อสร้างเดียวกัน

ต่อมา กรมเจ้าท่าได้เสนอเรื่องขออนุมัติ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา โดยเห็นควรจ้างบริษัท เค.พี.ซี. เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด จนกระทั่ง นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามเห็นชอบและอนุมัติ และกรมเจ้าท่า ได้มีหนังสือแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกิจการร่วมค้านราบางกอก

โดยกำหนด ให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วัน แต่กลับปรากฏว่า กรมเจ้าท่า โดย นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เร่งรัดทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งฯ กับบริษัท เค.พี.ซี. เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยที่มิได้รอระยะเวลาให้กิจการร่วมค้า นราบางกอก อุทธรณ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ศรศักดิ์ แสนสมบัติ อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

     1. การกระทำของ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ที่จะฟังได้ว่าได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป

     2. การกระทำของนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ, นายดนัย คำนึงเนตร, นางจุฑามาศ อัชกุล, นายจิรัฏฐ์ ลักษณะละม้าย และนายนคฤกษ์ คำม่วง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาล ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าว แล้วแต่กรณีต่อไป ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ เพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539