svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ด่วน! โปรดเกล้าฯ "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นั่งองคมนตรีมีผลตั้งแต่บัดนี้

29 พฤศจิกายน 2566
283

"ราชกิจจานุเบกษา"เผยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ดำรงตำแหน่งองคมนตรี มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

29 พฤศจิกายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  

ด่วน! โปรดเกล้าฯ "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นั่งองคมนตรีมีผลตั้งแต่บัดนี้

 

 

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 แล้วนั้น 

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เป็นองคมนตรี  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน