svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิด พ.ร.บ.ตำรวจ 2565 นายกฯ มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้าย "ผู้กำกับ" หรือไม่

22 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ชวนอ่าน "พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2565" ตอบคำถาม "นายกรัฐมนตรี" มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้าย "ผู้กำกับ" หรือไม่? หลังมีกระแสดรามา "ตั๋วเพื่อไทย" พร้อมเปิดไทม์ไลน์แต่งตั้ง รอง ผบก.-สว. วาระ 2566 มีผล 30 พ.ย. นี้

จากกรณี นายเศรษฐา​ ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง​ พูดกลางวงประชุม สส.พรรคเพื่อไทย​ เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ "ผู้กำกับ" จนเกิดแฮชแท็กใน X (ทวิตเตอร์) #ตั๋วเพื่อไทย ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ตนไม่มีอำนาจและไม่เคยแทรกแซงก้าวก่าย การแต่งตั้งข้าราชการ หรือข้าราชการตำรวจเลย เพราะเป็นหน้าที่ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ที่จะพิจารณาตามผลงาน นั้น

"เนชั่นออนไลน์" ชวนอ่าน "พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565" ส่องอำนาจ "นายกรัฐมนตรี" มีบทบาทหน้าอย่างไรในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามโครงสร้าง คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) มี "นายกรัฐมนตรี" เป็นประธาน ซึ่งการแต่งตั้ง ผบ.ตร. คนที่ 14 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา "นายเศรษฐา​ ทวีสิน" ได้ทำหน้าที่ตาม มาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 77 (1)

โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ ความสามารถประกอบกัน  โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปราม เสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

นายเศรษฐา​ ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

สำหรับแต่งตั้ง "รอง ผบ.ตร.และจเรตำรวจแห่งชาติ" เป็นอำนาจของ ผบ.ตร. คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

การแต่งตั้ง "ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รองจเรตำรวจแห่งชาติ" - "ผู้บัญชาการและจเรตำรวจ" เป็นอำนาจของ ผบ.ตร. คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา 81 (1) (ก) เสนอแนะ แล้วเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนำเสนอนายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

การแต่งตั้ง "รอง ผบช.และรองจเรตำรวจ" - "ผู้บังคับการ" เป็นอำนาจของ ผบ.ตร. คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง ข้าราชการต ารวจตามมาตรา 81 (1)  (ก)  เสนอแนะ โดยให้นำข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้า ส่วนราชการระดับกองบัญชาการที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการ ตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. มาประกอบการพิจารณาด้วย

หากมีความเห็นแตกต่างจากข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้า ส่วนราชการ ให้ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา 81 (1) (ก) ก่อนเสนอ  ก.ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนำเสนอนายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

นายเศรษฐา​ ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ส่วนการแต่งตั้ง "ผู้กำกับ" ตามที่ นายเศรษฐา​ ทวีสิน พูดกลางวงประชุม สส.พรรคเพื่อไทย​ นั้น อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มาตรา 79 หากเป็น บช.ในสังกัดสำนักงาน ผบ.ตร. ให้ "ผบ.ตร." เป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้ง ส่วน บช. ที่มิได้สังกัด สำนักงาน ผบ.ตร. ให้ "ผู้บัญชาการ" เป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้ง

โดยให้นำข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองบัญชาการ หรือกองบังคับการ แล้วแต่กรณีที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. มาประกอบการพิจารณาด้วย หากมีความเห็นแตกต่างจากข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการ ให้ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา 81

กางไทม์ไลน์แต่งตั้ง "นายพันสีกากี" วาระ 2566 คำสั่งมีผล 30 พ.ย. นี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ได้ลงนามในบันทึกข้อความที่ 0009.231/4320 ถึ งผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมาถึง สว. วาระประจำปี 2566 มีไทม์ไลน์ ดังนี้ 

  • หน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่ง สูงขึ้น บัญชีข้อมูลผู้ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ภายใน 20 พฤศจิกายน 2566
  • บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมาถึง สว. ให้เสร็จสิ้น
  • ให้มีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกันทุกหน่วยใน 29 พฤศจิกายน 2566 โดยให้คำสั่งมีผลใช้บังคับ พร้อมกันใน 30 พฤศจิกายน 2566
logoline