svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ด่วน! ศาลรธน.นัด 22 พ.ย. พิจารณาต่อ คดี "พิธา" ปมหุ้นไอทีวี-แก้ม.112

15 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาต่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คดี "พิธา" ถือหุ้นITV-พรรคก้าวไกลหาเสียงแก้ไขมาตรา 112

15 พ.ย.66 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการเผยแพร่ผลการประชุมปรึกษาคดีที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1)  และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ...กฎหมายอาญามาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปราย และกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
ด่วน! ศาลรธน.นัด 22 พ.ย. พิจารณาต่อ คดี "พิธา" ปมหุ้นไอทีวี-แก้ม.112

นอกจากนี้ ยังมีคดีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ เนื่องจากนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใด ๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ตำแหน่งสส.ของผู้ถูกร้อง ว่างลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (2) และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สส. นับแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

ต่อมาผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมบัญชีระบุพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปราย และกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา
ด่วน! ศาลรธน.นัด 22 พ.ย. พิจารณาต่อ คดี "พิธา" ปมหุ้นไอทีวี-แก้ม.112

logoline