svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

จับตาครม. "แรงงาน" ชงของบจ่ายแรงงานอิสราเอลเพิ่ม "เกษตร" เสนอปล่อยกู้ชาวนา

จับตาครม. "แรงงาน" ชงของบกลางฯ จ่ายเพิ่มให้แรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลจาก 1.5 หมื่น เป็น 5 หมื่นบาทต่อราย "เกษตรฯ" เสนอพักหนี้สหกรณ์-ปล่อยสินเชื่อชาวนา ขณะที่ "จุลพันธ์" เตรียมรายงานข้อสรุปอนุฯเงินดิจิทัล

7 พฤศจิกายน 2566 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (6 พ.ย.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน โดยวาระการประชุมที่น่าสนใจ กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอของบกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน เพื่อใช้เป็นมาตรการเยียวยาแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ เพิ่มเติมอีกรายละ 50,000 บาท จากเดิม 15,000 บาท และมาตรการพักหนี้ พักต้น พักดอก ในการชำระหนี้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปทำงานในอิสราเอล เป็นวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากที่ ครม.อนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ขณะที่กรมการข้าวและกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 2 ได้แก่  สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และ สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว ดังนี้

     1.มาตรการรักษามีเป้าหมายเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 เป้าหมาย 3 ล้านตัน วงเงิน 10,120.71 ล้านบาท แบ่งเป็นช่วยค่าฝาก 1,500 บาทต่อตัน (สหกรณ์รับ 1,000 บาท/ตัน+เกษตรกรรับ 500 บาท/ตัน) ให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 1-5 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567

  • ราคาข้าวหอมมะลิตันละ 12,000 บาท
  • ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,500 บาท
  • ข้าวหอมมะลิปทุมธานี ตันละ 10,000 บาท
  • ข้าวเจ้า ตันละ 9,000 บาท
  • ข้าวเหนียวตันละ 10,000 บาท

หากราคาข้าวขึ้น รวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่มียุ้งฉางด้วย

     2. สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม มีเป้าหมาย 1 ล้านตัน วงเงิน 481.25 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย 1% รัฐช่วยดอกเบี้ย 3.85% ระยะเวลา 15 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567 โดยจะเริ่มจ่ายให้เกษตรกรหลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบแล้ว

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคเกษตร ควรดูแลครอบคลุมถึงเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับเกษตรกรรายย่อย ที่เป็นลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. ที่มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท โดยจะเป็นการพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งคาดว่ามีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข จำนวน 707,213 ราย มูลหนี้รวม 88,131.33 ล้านบาท และจะขอความเห็นชอบรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรแทนสมาชิก ในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2569

ทั้งนี้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เตรียมรายงานข้อสรุปผลการหารือของคณะอนุกรรมการฯ นำเข้ามารายงานให้กับครม. รับทราบรายละเอียดทั้งหมดในวันนี้

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาอื่น  

กระทรวงการคลัง

  • เสนอทบทวนการพิจารณาออกสลากการกุศล
  • เสนอร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่30 กระทรวงการต่างประเทศเสนอเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปค และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ค.ศ.2023

กระทรวงการต่างประเทศ

  • ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาผูกพันปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันหน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ปปท.) เสนอร่าง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ...

กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่..) พ.ศ...