svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สภาฯ เห็นชอบเคาะ "กมธ.วิสามัญสร้างสันติภาพชายแดนใต้" 35 คน

11 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สภาฯ เห็นชอบตั้ง กมธ.วิสามัญสร้างสันติภาพชายแดนใต้ "จาตุรนต์-ซูการ์โน-อาดิลัน" สัดส่วน ครม. "ช่อ พรรณิการ์-กัณวีร์" ผงาดสัดส่วน "ก้าวไกล" ระยะเวลาพิจารณา 90 วัน

11 ตุลาคม 2566 ที่อาคารรัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 21 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ที่มี นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม ได้มีการพิจารณาญัตติร่วม เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตามและส่งเสริมการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปาตานี ที่พรรคก้าวไกล พรรคประชาชาติ พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

โดยหลังจากสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างขวางเป็นเวลากว่า 4 ชั่วโมงแล้ว นายรอมฏอน ปันจอร์ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้อภิปรายสรุป โดยระบุว่า ถือว่าตื่นเต้น การอภิปรายของสมาชิกจากหลากหลายพรรคการเมือง เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ เพราะปัญหาชายเดนภาคใต้ห่างหายจากการอภิปรายในสภามาพักใหญ่

แต่วันนี้ต่างฝ่ายสนับสนุนและเห็นความจำเป็น ทำให้มีความหวังอีกครั้ง แต่ต้องวิจารณ์ตามตรงว่าทิศทางการแก้ปัญหาหรือสร้างสันติภาพของรัฐบาลใหม่ยังคงพร่าเลือน ต้องฝากความหวังของรัฐสภาในการค้ำจุนเพื่อเพิ่มบทบาท และต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มากขึ้น

สำหรับหน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นายรอมฏอน ให้นิยามว่า ขอบเขตของสันติภาพจากการอภิปราย ครอบคลุมถึงด้านเศรษฐกิจ การกระจายอำนาจ ประสบการณ์จากต่างประเทศ การเยียวยาและคืนความยุติธรรม การรักษาความทรงจำที่เจ็บปวดของผู้คน การแก้ไขกฎหมายและบัญญัติกฎหมายใหม่ ปูพื้นฐานข้อตกลงให้เป็นรูปธรรม

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ประธานสภาฯ อาศัยอำนาจตามมาตรา 88 ของข้อบังคับการประชุมสภาฯ ดำเนินการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา และเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 35 คน กำหนดระยะเวลาการพิจารณา 90 วัน

สัดส่วนกรรมาธิการของคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 คน สัดส่วนกรรมาธิการของแต่ละพรรคการเมือง จำนวน 27 คน ดังนี้

สัดส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 8 คน

นายวัลลภ นาคบัว
นายนันทพงษ์ สุวรรณรัตน์
นายนันพง ศรียานงค์
นายจาตุรนต์ ฉายแสง
นายซูการ์โน มะทา
นายซาการิยา สะอิ
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
นายอะห์หมัด บอสตา

สัดส่วนของพรรคก้าวไกล 8 คน 

นายรอมฎอน ปันจอร์
นางสาวธิษะณา ชุนหะวัน
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
นายกัณวีร์ สืบแสง
นายศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
นางสาวพรรณิการ์ วานิช
นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ
นายมะยุ เจ๊ะนะ

สัดส่วนของพรรคเพื่อไทย 8 คน

นายสุธรรม แสงประทุม
นายอาลีฟี มินเซน
นายอรรถชาญ เชาวน์วานิชย์
นายอาหมัดบูรฮัน ติพอง
นายรุ่งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัตน์
นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ
นางสาวกฤตทัศชญา ดิษฐเนตร
นายมูหามัดเปาซี อาลีฮา

สัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย 4 คน

นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
นายนัจมุดดีน อูมา
นายจตุรนต์ เอี่ยมโสภา

สัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ 2 คน

นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ
นายคอซีย์ มามุ

สัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติ 2 คน

นายวัชระ ยาวอหะซัน
นายสมโภช โชติชูช่วง

สัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ 1 คน

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่

สัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน

นายกูเฮง ยาวอหะซัน

สัดส่วนของพรรคประชาชาติ 1 คน

นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ

logoline