svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ศาลรธน." วางกรอบส่งหลักฐานคำร้อง "พิธา" ปมถือหุ้นไอทีวี ภายใน 15 วัน

11 ตุลาคม 2566

"ศาลรัฐธรรมนูญ" แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมคำร้อง "พิธา" ถือหุ้นไอทีวีภายใน 15 วัน

11 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3 ) หรือไม่ ปมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใด ๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา101(6) ประกอบมาตรา 98(3 )

โดยผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ


"ศาลรธน." วางกรอบส่งหลักฐานคำร้อง "พิธา" ปมถือหุ้นไอทีวี ภายใน 15 วัน
"ศาลรธน." วางกรอบส่งหลักฐานคำร้อง "พิธา" ปมถือหุ้นไอทีวี ภายใน 15 วัน