svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ศาลรธน." ให้ "พิธา" แจงข้อกล่าวหา หาเสียงล้มล้างการปกครองภายใน 15 วัน

11 ตุลาคม 2566
208

"ศาลรธน." ให้ "พิธา" แจงข้อกล่าวหา หาเสียงล้มล้างการปกครองภายใน 15 วัน ระบุ เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11 ตุลาคม 2566 ศาลรธน. ให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล แจงข้อกล่าวหา หาเสียงล้มล้างการปกครองภายใน 15 วัน โดยระบุว่า  ตามที่ นายธีรยุทธ สุวรรณเกสร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ (เรื่องพิจารณาที่ ๑๙/๒๕๖๖)ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ ๑) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ ๒) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ....เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง หรือไม่ ต่อมา ผู้ถูกร้องทั้งสอง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมบัญชีระบุพยาน ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการพิจารณา ศาลอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ