svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เห็นชื่อมีหนาว! "บิ๊กหนู" เซ็นตั้งคกก. ปราบผู้มีอิทธิพล "ชาดา" รองปธ.

22 กันยายน 2566
221

“อนุทิน” มีคำสั่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล มอบ “ชาดา” เป็นรองประธานกรรมการ ให้รายงานผล-อุปสรรคต่อนายกฯ-มท.1 ทราบทุกระยะ

22 กันยายน 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีมหาดไทย ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2739/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ความว่า

ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ประเด็นการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง และนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยมีนโยบายด้านความมั่นคงภายใน และความปลอดภัยในทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายมุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล นั้น

เห็นชื่อมีหนาว! "บิ๊กหนู" เซ็นตั้งคกก. ปราบผู้มีอิทธิพล "ชาดา" รองปธ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีมหาดไทย เป็น ประธานกรรมการ

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย เป็น รองประธานกรรมการ

ส่วนคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย , พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม , ปลัดกระทรวงยุติธรรม , ปลัดกระทรวงการคลัง , ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ปลัดกระทรวงแรงงาน , เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร , เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ , เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน , อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ส่วน อธิบดีกรมการปกครอง เป็น กรรมการและเลขานุการ

เห็นชื่อมีหนาว! "บิ๊กหนู" เซ็นตั้งคกก. ปราบผู้มีอิทธิพล "ชาดา" รองปธ.

ขณะที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง , ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง , ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง , ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง

สำหรับหน้าที่และอำนาจ คือ

  1. กำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
  2. อำนวยการ ประสาน และบูรณาการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
  3. ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล และการข่าว เกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล
  4. เร่งรัด กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
  5. เชิญเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ชี้แจงข้อมูล หรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
  6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
  7. รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะ
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 22 ก.ย. 2566